Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

Reacties van de politieke partijen op het Buurtmanifest

Als buurtbewoners willen we een aangename en warme wijk waar gezinnen rustig en aangenaam wonen, leven en werken. Waar mensen met plezier voorbij komen, met groene accenten en aandacht voor de laatste restjes open ruimte. Dat vergt creativiteit van de buurtbewoners en ondersteuning door de stad. Maar ook regelmatig een reactie tegen steeds meer bebouwing, meer verkeer, minder rust en groen. Met de buurtvereniging “Werkgroep Sint-Pieters-Buiten” willen we onze schouders hieronder zetten. We hebben onze ambitie en zorgen in een buurtmanifest gegoten, en vertalen dit ook in concrete acties.

Een flyer werd deze zomer bij u gebust en u kan het buurtmanifest verder nalezen hier

We vroegen de voornaamste politieke partijen die opkomen bij de gemeenteraadsverkiezigen van 2012 naar een reactie. U vindt ze hierbij onverkort zoals ze ons werden overgemaakt. De volgorde van de reacties is gebaseerd op de nationale lijstnummers van deze verkiezingen.

 Open VLD

Open VLD

Gent is een stad in volle ontwikkeling, en zal de komende jaren blijven groeien. Door hun strategische ligging zijn stationsomgevingen aantrekkelijke locaties om de stad verder ‘in te breiden’ aangezien werknemers en scholieren met het openbaar vervoer op hun bestemming kunnen geraken.

Sint-Pieters Aaigem is een wijk met veel onderwijsinstellingen, de toekomstige ontwikkelingen in de buurt moeten ook in dit licht gezien worden. Maar: we moeten uiteraard waken over de leefbaarheid voor de bewoners op vlak van mobiliteit, van studentenoverlast, van de werken die plaats vinden aan en rondom het station. Een continu overleg, onder andere via de Klankbordgroep, is nodig om ergernissen te vermijden of weg te werken. Zo dienen de nieuwe verkeerscirculatieplannen te worden bekeken in overleg met de bewoners, rekening houdende met de nieuwe ontwikkelingen en de bestaande gebruikers van de wijken. Wat we zeker erkennen is dat de ontwikkeling aan en rond het station te traag verloopt. Het is en blijft een zeer complexe operatie, maar toch kan het volgens ons een pak sneller mits een goede coördinatie van de werken. Wat ook stukken beter kan, is de signalisatie, de verlichting van de werf en de coördinatie van de omleidingen. ‘Minder hinder’ mag geen loos begrip zijn, maar moet de norm zijn voor dergelijke projecten. Open Vld Gent wil samen met de bewoners constructief samenwerken om over de leefbaarheid van Sint-Pieters Aaigem te waken. Het programma van Open Vld Gent is te raadplegen op www.wijduimengent.be
Thomas Dierckens

N-VA 

N-VA

Voor N-VA is een significante vergroting van het aanbod een belangrijk deel van de oplossing tegen de te hoge woningprijzen. Gezien de ruimte in Gent beperkt is, zal dat niet alleen moeten komen via een versterking van de kleinschalige initiatieven (het kavelproject kan bvb veel beter dan de huidige 10 woningen per jaar) maar zullen we ook de hoogte in moeten durven bouwen, op een kwalitatieve manier die in geen enkel opzicht te vergelijken valt met de beruchte Sovjetblokken. Het spreekt voor zich dat dit enkel bij nieuwe ontwikkelingen kan, en we geen organisch gegroeid woonweefsel en woonbuurten, zoals de wijk Sint-Pieters-Aaigem, willen vernietigen en vervangen door torens. We kunnen ons dan ook grotendeels vinden in de visie inzake projectontwikkeling, al willen we er wel aan toevoegen dat het onmogelijk zal zijn om in een groeiende stad (en Gent zal altijd blijven groeien) niet voor verdichting te gaan, met ook meer appartementen, op een goede manier ingeplant. De tweede ontsluiting van bestaande woningen voor zacht wegverkeer is iets wat we zeker onderschrijven. De woonprijzen zijn echter mede zo hoog door de druk van de studenten op de particuliere woningmarkt, in de hand gewerkt door een te lang uitsluiten van de private sector in deze markt door het stadsbestuur.
Projecten voor studentenvoorzieningen moeten aan dezelfde stedenbouwkundige regels voldoen als andere appartementen, het opdeelverbod blijft gehandhaafd, en we onderstrepen de nood aan een grootschaliger inhaalbeweging op de terreinen van universiteit en hogescholen.


Met punten 4 tem 10 gaan we grotendeels akkoord. Ik voeg tevens graag toe dat ik de kwestie van geluidsmuurtjes langs de sporen reeds ter sprake bracht in het parlement, met helaas een niet-bevredigend antwoord van de minister, maar waarop we willen blijven hameren. Het kan niet dat men een dichtbebouwde stad als Gent ontzegt wat men wel in het landelijke Liedekerke realiseert.
Peter Dedecker

SP-A 

SP-A

Doordachte ontwikkeling: leefbaar en duurzaam

De wijk Sint-Pieters-Aaigem is een aangename buurt om te wonen, werken en leven. De geplande en noodzakelijke ontwikkelingen zullen het station doen evolueren tot het centrale knooppunt van openbaar vervoer in onze stad. Deze evolutie moet in samenspraak met de bewoners doordacht gebeuren met aandacht voor de leefbaarheid en de impact op de buurt en haar bewoners. Bij elke nieuwe ontwikkeling wordt de impact op het verkeer mee bekeken en wordt de parkeerduk van bezoekers maximaal weggenomen ten voordele van de bewoners. De bewoners van de geplande woningen worden aangezet de auto zo weinig mogelijk te gebruiken, aangezien ze vlakbij het centraal knooppunt van openbaar vervoer wonen. We bewaren maximaal het bestand aan grondgebonden ééngezinswoningen en stimuleren vernieuwende woontypologieën in de nieuwe projecten zoals gestapelde woningen met voldoende kwalitatieve buitenruimte (tuin of ruim terras) om gezinnen met kinderen in de buurt aan te trekken.
De druk van het toenemend aantal studenten stijgt over de hele stad, ook in deze buurt. Er wordt onderzocht of het stedenbouwkundig mogelijk is om de groei van de studentenbevolking in de wijk te stabiliseren om een gezonde verhouding studenten en niet-studenten te bewaren. De huidige geplande studentencomplexen moeten de druk op de private woningmarkt, waar studenten nu appartementen en huizen voor gezinnen innemen, doen afnemen. In een samenwerkingsovereenkomst met de private ontwikkelaar kan de stad garanties en concrete acties eisen voor een kwalitatief beheer van deze complexen met respect voor de buren en de omgeving errond om hinder te voorkomen en te beperken.

Groene ademruimte voor de buurt
Bijkomend woongroen in de buurt kan gecreëerd worden met de nieuwe ontwikkeling bij de paters Redemptoristen, aan de site Ganzendries (VLM kantoren) en met een opwaardering van de speelterreintjes aan de Flamingostraat. Het groen op de campus Schoonmeersen wordt toegankelijk en versterkt met een fietsroute lans de groene ring. Het toekomstige Rijsenbergpark zal een groene omgeving aan de Leie vormen en via een brug de wijk verbinden met de Blaarmeersen. Verder zal een betere ontsluiting naar en de inrichting van Overmeers meer en geherwaardeerd groen aan de buurt geven, samen met een opwaardering van het Paul de Smet de Naeyerpark, het aangrenzende Citadelpark en het Maaltebruggepark - het portaal van het toekomstige Parkbos.

Een pioniersrol voor Gent met het Klimaatverbond
De wijk kan op vlak van de strijd tegen de klimaatverloedering in de schoot van het Klimaatverbond een eerste toonbeeld worden voor andere buurten in de wijk waarbij met een lokaal pact de stad samen met particulieren, bedrijven, verenigingen en scholen de krachten bundelen en concrete acties ondernemen. Dat geeft een pioniersrol voor de gehele stad met minder energieverbruik, minder afval, duurzame mobiliteit, etc.
Alain Tack


GROEN

De wijk St-Pieters-Aaigem staat onder druk . Op zich zijn een aantal ontwikkelingen en verdichting nodig en wenselijk. Maar er is een sterke sturing nodig om de verschillende ontwikkelingen op mekaar af te stemmen, en om de leefbaarheid van de buurten te garanderen, en dit uiteraard in samenspraak met de buurtbewoners.
Een aantal belangrijke aspecten m.b.t. leefbaarheid :
1. Groen en natuur
Zoals elke buurt, heeft ook onze buurt nood aan woongroen in de nabijheid; wijkparken (<1 ha) op loopafstand , en grotere parken/bos op fietsafstand. De inrichting en het toegankelijk maken van het natuurpark Overmeers (6,8 ha) moet daarom eindelijk van start kunnen gaan (tot nog toe geblokkeerd doordat Vlaamse overheid een stuk nog niet heeft kunnen onteigenen). Het beter afschermen tegen geluidshinder is hierbij belangrijk. En de parken aan
de rand van onze wijk : het Citadelpark en Maaltebruggepark moeten geherwaardeerd worden, het eerste moet daartoe autovrij worden gemaakt. En waarom het De Smet de Naeyerpark niet uitbreiden door het te ontsnipperen? Meer woongroen kan o.a. gecreëerd worden door het groen bij de VLM-site maximaal te bewaren en open te stellen en met de Hogeschool te onderhandelen om de groene ruimtes aan de Voskenslaan ook open te stellen
voor de buurt
2. Verkeersveiligheid en –leefbaarheid>
In onze wijk is terecht door buurtbewoners opgekomen voor het respecteren van de zone 30 (o.a. in de Tuinwijklaan). Pijnpunten voor voetgangers- en fietsers moeten worden aangepakt. Eén zeer gevaarlijk punt, namelijk De Sterre, zal eindelijk binnenkort worden aangepakt. Tijdens de gehele duur van de werken in de stationsomgeving moeten fietsers en voetgangers zich comfortabel en veilig kunnen verplaatsen. Bij elke nieuwe ontwikkeling in de buurt moet
de impact op het verkeer een belangrijk criterium zijn. Het feit dat we hier vlakbij het station gesitueerd zijn, betekent dat we een duidelijk keuze kunnen en moeten maken om bezoekers/mensen die hier komen werken echt aanzetten tot het gebruiken van openbaar vervoer (of fiets) . Parkeerplaatsen zijn er dus vooral in functie van de bewoners en niet voor de ‘bezoekers’
3. Leefbaarheid en woonbeleid ook in functie van gezinnen met kinderen
We hebben nood aan bijkomende woningen in onze stad. Maar dat mag niet leiden tot een te grote “verappartementering” van onze wijk. Eengezinswoningen moeten worden beschermd. Verdichting kan ook door te kiezen voor moderne gezinswoningen (bv gestapelde woningen met eigen tuin) of door één extra verdieping bij (bestaande) woningen. Strenge controle op het illegaal opdelen van eengezinswoningen tot studentenkamers is nodig. De vele gezinnen met kinderen moeten zich hier thuis blijven voelen én betaalbare woningen vinden.
Tine Heyse

CD&V 

CD&V

CD&V Gent is grote voorstander van de mix tussen onze studenten en de gezinnen in onze stad en het voorkomen van
studentengetto’s. Er moet erover gewaakt worden dat nieuwe studentenwoningen gespreid worden over verschillende wijken in de stad, zonder de leefbaarheid van de geselecteerde buurten aan te tasten. De draagkracht van de wijk moet gemeten worden aan de hand van verschillende parameters (mobiliteit, sociale voorzieningen, economisch
weefsel, samenstelling van de buurt, impact op omliggende buurten etc.). Uiteraard moeten ook buurtbewoners inspraak krijgen en niet louter geïnformeerd worden.
Er verdween de laatste jaren zeer veel groen, bos en open ruimte in Gent. CD&V Gent wil niet verder beknibbelen op het bestaande groen maar alles in het werk stellen om te voldoen aan de groennorm van 10 m² openbaar recreatief groen op wijkniveau per inwoner. Kleinschalige projecten zoals meer buurtparkjes, kinderspeelplaatsen, pleintjes en parken verzekeren een kwaliteitsvolle woonomgeving. Het versterkt ook het contact met buren en de sociale cohesie. Wij steunen dus volop de vraag naar extra groen, ook in de dichtbevolkte stationsbuurt.
Een slimme mobiliteit wordt de grootste uitdaging van de komende jaren.
CD&V Gent pleit voor een systeem van stadspoorten, waarbij het verkeer wordt geleid naar de poort die het dichtst bij de eindbestemming ligt zodat sluipverkeer wordt tegengegaan. Fieters hebben recht op meer, veilige en comfortabele fietspaden. Tijdens de duur van de werken aan het station moet veel meer aandacht worden besteed aan de veiligheid van de zwakke weggebruiker.
Isabelle Heyndrickx


PVDA+

Uit een enquête bij 1052 Gentenaars en uit meerdere gespreksavonden in diverse buurten in Gent kwam volgende top drie aan punten naar boven waar mensen wakker van liggen: op één het dure leven.
45% kruist dit aan als de belangrijkste prioriteit. Op twee en drie volgen ‘een propere stad’ en ‘een leefbare wijk’.
De stationsbuurt moet een leefbare buurt blijven. Wij kunnen ons vinden in de grote lijnen van het buurtmanifest. Belangrijk is dat er ook hier voldoende nieuwe betaalbare sociale woningen (en betaalbare koopwoningen) komen oa. in de sites die nog ontwikkeld gaan worden zowel aan de Noord- als Zuidkant van het vernieuwde station Gent Sint- Pieters. Het risico bestaat immers dat door de vernieuwing van de stationsbuurt de woningprijzen drastisch zullen stijgen, daarom pleiten wij ook voor de invoering van maximumhuurprijzen. De Stad mag die projectontwikkeling niet aan private partners overlaten, maar moet zelf de touwtjes in handen nemen met échte inspraak van de bewoners.
Wat betreft mobiliteit wil de PVDA+ zoveel mogelijk inzetten op openbaar `vervoer en de fiets. Doorgaand verkeer moet zoveel mogelijk geweerd worden. Wij vinden het jammer dat aan het Gentse Sint-Pietersstation een reuze ondergrondse parking werd gebouwd. Dit zal helaas voor meer autoverkeer zorgen. PVDA+ stelt voor een deel van die autoparking om te vormen tot extra fietsparking (+5000 fietsplaatsen bovenop de 10.000 voorziene). Fietssuggestiestroken moeten omgeturnd worden tot echte volwaardige fietspaden. De mogelijke sluipweg van R4 via Timichegtunnel naar de Koningin Fabiolalaan moet gesloten blijven, zoniet zal dit verkeer aantrekken dat van de R4 komt.
Veel meer info: http://gent.pvdaplus.be – Download hier ons volledige programma voor Gent:
http://gent.pvdaplus.be/artikels/ontdek-het-pvda-stadsprogramma-voorgent
Tony Fonteyne

 

Pin It