Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

Iedereen kent het project rond de verkeersproblematiek in de buurt nog wel. Van de mensen die hun mening lieten kennen koos de helft voor een lussenplan, de andere helft voor andere verkeersvertragende maatregelen.

Het stadsbestuur maakte ten slotte een eigen compromis en beloofde dit na nieuwjaar uit te voeren. De nieuwe maatregelen verzoenen de wens dat de buurt "moeilijker" toegankelijk moet zijn voor sluipverkeer en de wens dat de bewoners van de buurt vlot hun woning kunnen bereiken met de auto. Meer informatie kan je lezen in de bewonersbrief van Stad Gent.

LichtenVaerwyckwegIn volle Corona-crisis zijn de verkeerslichten ter hoogte van het kruispunt van de Sint-Denijslaan met de Vaerwyckweg zo gewijzigd dat de talrijke voorbijkomende fietsers sowieso moeten stoppen en de drukknoppen moeten bedienen om groen licht te krijgen. De reden hiervoor is, volgens het infopunt Project Gent Sint-Pieters, dat het Agentschap Wegen en Verkeer sinds de ingebruikname van het nieuwe kantoorgebouw op de Fabiolalaan de doorstroming van het autoverkeer wil verhogen. Al geruime tijd krijgen de wagens die

We kregen een nieuw verkeerscirculatieplan van het Stadsbestuur en zien er een aanvaardbaar compromis in. Het plan zal de verkeersdruk door de buurt verminderen, door het sluipverkeer in één richting te weren en in de andere richting te vertragen. We zien wel nog één gevoelige plek in het plan. Er moet vermeden worden dat de Tuinwijklaan met eenrichtingsverkeer een snelweg van Kortrijksesteenweg naar Voskenslaan wordt. Om het plan ook voor deze straat te doen slagen, zal een sterke versmalling van de Tuinwijklaan nodig zijn, best gecombineerd met asverschuivingen.

De details van het plan kan je lezen in dit krantenartikel. En lees ook ons persbericht!

 

Nieuwe metingen laten zien dat twee weken na het opengaan van De Sterre de verkeersintensiteit in Tuinwijklaan en Leeuwerikstraat niet terugviel naar het vroegere peil.

De verkeersintensiteit in de Tuinwijklaan blijft ver boven het maximum voor woonstraten. Heel binnenkort nemen 1200 werknemers hun intrek in de Lovelingtoren, ontsluiting voor auto's gebeurt volledig langs de kant Sint-Pieters-Buiten.

We houden ons hart vast voor wat dit zal betekenen voor het verkeer in de wijk...

Op maandagavond 29 september 2014, doorlopend van 18u00 tot 21u00, organiseren Stad Gent en de projectpartners van het Project Gent Sint-Pieters (PGSP) in de "Sterre-spits" (Maaltebruggestraat 185, 9000 Gent) een "Infomoment" over hun voorstel van Verkeerscirculatieplan voor onze woonwijk (download de folder hier).

Dit voorstel van verkeerscirculatieplan zou in het najaar 2014 voor een periode van 6 maand als Proefproject worden ingevoerd en aansluitend worden geëvalueerd samen met de buurtbewoners.

Het verheugt ons dat Stad Gent en PGSP daarmee ingaan op onze oproep om maatregelen te nemen tegen het sterk toegenomen (vracht- en sluip-)verkeer, de onaangepaste rijsnelheden en het toenemende aantal verkeersonveilige situaties voor de "zwakke" weggebruikers in onze woonwijk. Stad Gent en PGSP geven daarmee blijk van begrip voor de ernst van de verkeerssituatie en we beschouwen dit als een goede stap in de juiste richting.

Echter, het Verkeerscirculatieplan zoals dat door de buurtbewoners werd uitgewerkt tijdens een uitgebreid participatietraject (bestaande uit verschillende informatieavonden, een ruime buurtbevraging en resulterende in een Synthesedocument waarvoor we een breed draagvlak gevonden hebben) is véél omvattender en genuanceerder dan wat Stad Gent en PGSP op 29/09 voorleggen en laat zich niet simpelweg reduceren tot een lussenplan voor het wijkdeel tussen Voskenslaan en Kortrijksesteenweg.

Op 24 juni verzamelden de buren zich voor de derde keer op rij om de verkeerscirculatie in de woonwijk Sint-Pieters-Buiten mee vorm te geven (zie hier). De slides van de inleidende presentaties vind je hier en hier. Aansluitend konden de aanwezigen zich verspreiden over een infomarkt om de voorstellen voor elk van de wijkdelen van onze buurt verder in detail bespreken. Alle aanvullingen en commentaren van de talrijk opgekomen buurtbewoners werden verwerkt in een geactualiseerd Synthesedocument, dat vrij kan worden gedownload hier.

Het "Project Gent Sint-Pieters" (PGSP) is de overkoepelende benaming waaronder de verschillende projectpartners van de 4 deel-projecten aan en rondom het Gentse Sint-Pietersstation samen naar buiten treden.

Binnen het PGSP is de "Klankbordgroep" (zie ook op onze website onder "Links") het ontmoetingsmoment waarop de PGSP-projectpartners en belanghebbende omwonenden (buurtbewoners,

Op onze Buurtinfoavonden van 29 januari en 27 maart 2014 (zie eerdere artikels op onze website: hier en hier) wisselden telkens meer dan 70 buurtbewoners van gedachten over het sterk toegenomen (vracht- en sluip-)verkeer, de onaangepaste rijsnelheden en het toenemend aantal verkeersonveilige situaties voor de "zwakke" weggebruikers in onze woonwijk, alsook over mogelijke oplossingen. Bovendien leidde onze oproep naar voorstellen uit de buurt tot heel veel ideeën via mail, via de website, mondeling, ... Het mag duidelijk zijn dat het mobiliteitsvraagstuk leeft in onze wijk.

Al deze input voor een betere verkeersleefbaarheid in onze woonwijk werd ondertussen

In de aanloop naar onze Buurtinfoavond van 27 maart 2014 (uitnodiging zie hier en oproep om mee te denken over verkeerscirculatie in onze buurt; download de flyer hier) bezorgden de buurtbewoners ons een hele resem voorstellen, aandachtspunten en klachten in verband met het sterk toegenomen (vracht- en sluip-)verkeer, onaangepaste rijsnelheden en het toenemende aantal verkeersonveilige situaties voor de "zwakke" weggebruikers in onze woonwijk.

Over deze input werd op 27 maart onder de meer dan 70 aanwezigen van gedachten gewisseld en al deze opmerkingen, bedenkingen en bekommernissen worden momenteel verwerkt tot één overzichtelijk synthesedocument. Ondertussen willen