Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

Onze buurt krijgt steeds meer verkeer te slikken. We willen dan ook actief op zoek gaan naar maatregelen die een beter antwoord kunnen geven op het vele en dikwijls onveilige verkeer in onze wijk. Dat kan de

Stad helpen bij het verkeersluw maken van de buurt. Daarom brachten we, als eerste stap, tijdens de buurtavond op 29 januari (aankondiging zie hier) van Werkgroep Sint-Pieters-Buiten en Vormingplus eerst de huidige situatie in kaart, zoomden we dieper in op de schadelijke gevolgen van verkeer en

kregen we enkele algemene oplossingen aangereikt. Deze buurtavond over “verkeer, fijn stof, lawaai, gezondheid, en hoe houden we onze woonbuurt leefbaar” werd druk bijgewoond door meer dan 70 buurtbewoners. Maar we stellen de slides en samenvatting van de presentaties ter beschikking van de hele buurt als een stevige basis om samen concrete oplossingen te bedenken en uit te werken.

Leen Meheus (Tuinwijklaan) leidde de avond in met een overzicht van het verkeer in de buurt. Uit tellingen blijkt dat de verkeersintensiteit in straten als de Tuinwijklaan en de Maaltebruggestraat veel hoger is dan het maximum voor woonstraten. In de Sint-Denijslaan, die als wijkverzamelweg gecatalogeerd staat, is 80% van het verkeer doorgaand verkeer dat niets met de wijk te maken heeft. Dit veroorzaakt heel wat veiligheids- en fileproblemen. Hoewel de heropening van de Sterre voor mildering zal zorgen, zijn er tal van ontwikkelingen binnen en rond de buurt die onvermijdelijk tot een verdere toename van de verkeersintensiteit zullen leiden: verdichting van de bewoning, ontwikkelingen in de Fabiolalaan, ontwikkeling van The Loop (o.a. outletcenter dat zeer grote verkeersstromen zal veroorzaken),… Klik hier voor de presentatie.

De gastspreekster van de avond was Jasmien Pauwels van Logo Gezond + over de gevolgen van verkeer voor onze gezondheid. Haar verhaal startte met hoeveel beter actieve mobiliteit is voor de gezondheid: meer bewegen, meer sociale contacten,… Het verkeer stoot tal van verontreinigende stoffen uit. Ze veroorzaken diverse problemen met de luchtwegen, hart- en vaatziekten en andere aandoeningen. Het wordt steeds duidelijker dat de gevolgen ernstiger zijn dan eerst gedacht. Verkeerslawaai op zijn beurt leidt tot sociaal psychische klachten, verhoogde bloeddruk en hart- en vaatziekten.

Maar ondanks alles zijn de voordelen van bewegen groter dan de nadelen door luchtverontreiniging. Je kan rustig blijven wandelen, fietsen, sporten maar zoek de rustigste routes op. Een groot deel van de luchtverontreiniging wordt lokaal door het verkeer gegenereerd, dus het heeft wel degelijk zin om op lokaal niveau deze verontreinigingsbron aan te pakken. Hoe minder wagens hoe minder luchtverontreiniging. Daarbij moeten we rekening houden met verschillende factoren die deze verontreiniging beïnvloeden. Dieselwagens stoten tot 50 keer meer fijn stof uit dan benzinewagens. Vrachtwagens en bussen, vooral oude exemplaren, veroorzaken veel meer luchtverontreiniging dan personenwagens. De uitstoot varieert ook naargelang de snelheid, een snelheidsverlaging levert niet altijd minder uitstoot op. Het geluid, vooral het rolgeluid en in mindere mate het motorgeluid, neemt wel altijd toe met de snelheid. Veel optrekken en afremmen (zoals in onze buurt veel gebeurt) verergert aanzienlijk zowel uitstoot als geluidsoverlast.

In street canyons - smalle straten tussen huizenrijen - is de luchtverontreiniging groter dan in andere straten. Onderbrekingen van de huizenrijen kunnen dit verhelpen (in onze buurt worden daarentegen deze onderbrekingen systematisch dichtgebouwd…). De voordracht eindigde met enkele ideeën over wat er lokaal kan gebeuren: beleid volgens het STOP-principe (prioriteit voor Stappers, dan Trappers, dan Openbaar vervoer, en dan Personenwagens), sensibiliseren voor actieve mobiliteit,… Klik hier voor de presentatie.

Tijdens de vragenronde werd er verder ingegaan op sommige aspecten: de street canyons, de rol van elektrische wagens, de impact van verontreiniging op moestuintjes,… Iemand suggereerde ook dat het creëren van lussen nuttig is om de verkeersintensiteit te verminderen.

Als afsluiter bouwde Myriam Dumortier (Poelsnepstraat) voort op de twee vorige verhalen. Er is al veel verkeer, het dreigt nog ernstig toe te nemen, met alle gevolgen voor onze gezondheid, en ook voor onze veiligheid. Daardoor dreigen mensen de buurt te verlaten, iets wat nu al in geringe mate gebeurt. De Werkgroep Sint-Pieters-Buiten wil vermijden dat die trend zich doorzet en de buurt er op achteruit gaat. De werkgroep wil daarom ingaan op het actiepunt in het Gentse Bestuursakkoord dat stelt dat indien een beduidende meerderheid van de bewoners daarom vraagt, de stad kan onderzoeken hoe een buurt verkeersluw te maken.

De werkgroep wil zelfs verder gaan en zelf voorstellen formuleren over hoe de buurt verkeersluw te maken. Die voorstellen willen we baseren op vier principes:

  1. De vastgelegde stratenhiërarchie moet gerespecteerd worden (bv woonstraten moeten woonstraten worden)
  2. Alles en iedereen moet blijvend bereikbaar zijn, ook met de wagen
  3. Het STOP-principe moet gerespecteerd worden
  4. Er is nood aan meer groen en ontharding

De werkgroep Sint-Pieters-Buiten nodigt de buurt nu uit om volgende vragen te beantwoorden:

  1. Staan jullie achter deze vier principes?
  2. Hoe zouden jullie deze vier principes vertalen in een concreet plan?

We nodigen jullie uit om creatief na te denken, out of the box, met buren en burengroepen te discussiëren en jullie voorstellen door te geven via of via onze Facebook-pagina . Klik hier voor de presentatie.

We willen dit allemaal verder bespreken op een vervolgavond in maart. Daarover zullen we jullie over enkele weken concreet informeren.

 

Zie ook foto-reportage op onze facebook-pagina: klik hier 

Pin It