Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

In de aanloop naar onze Buurtinfoavond van 27 maart 2014 (uitnodiging zie hier en oproep om mee te denken over verkeerscirculatie in onze buurt; download de flyer hier) bezorgden de buurtbewoners ons een hele resem voorstellen, aandachtspunten en klachten in verband met het sterk toegenomen (vracht- en sluip-)verkeer, onaangepaste rijsnelheden en het toenemende aantal verkeersonveilige situaties voor de "zwakke" weggebruikers in onze woonwijk.

Over deze input werd op 27 maart onder de meer dan 70 aanwezigen van gedachten gewisseld en al deze opmerkingen, bedenkingen en bekommernissen worden momenteel verwerkt tot één overzichtelijk synthesedocument. Ondertussen willen

we al kort verslag brengen over het verloop van die avond.

Gastspreker en verkeersdeskundige Patrick Maes schetste, na verwelkoming en inleiding door Piet Dedecker, het kader waarbinnen we verkeersleefbaarheid en verkeersonveiligheid mogen situeren en stelde dat deze zowel subjectieve als objectieve (meetbaar op basis van o.m. snelheidsmetingen, verkeerstellingen en kentekenonderzoek) componenten bevat.

De impact van het verkeer op de leefbaarheid van de woonomgeving kan beoordeeld worden aan de hand van 5 aspecten (ook hier weer geen afgelijnd beoordelingskader):

1) Verkeerssnelheid:

  • overdreven snelheid is oorzaak van 1/3 van alle ongevallen en bron van een gevoel van verkeersonveiligheid en verkeersonleefbaarheid
  • indien de effectieve snelheid van 85% van de bestuurders (de zgn "V85") hoger ligt dan de maximum toegelaten snelheid zijn infrastructuurmaatregelen nodig.

2) Kwaliteit van de fiets- en voetgangersvoorzieningen, waarbij o.m.

  • voetpaden aan beide zijden van straat minimaal 1,5m breed moeten zijn (tenzij de straat minder dan 9m breed is)
  • fietsvoorzieningen aangewezen zijn bij een verkeersstroom vanaf 400 à 500 voertuigen per uur (het equivalent van ca. 4000 bewegingen per dag); en minimaal 1,5m breed moeten zijn, maar idealiter 1,75 à 2m (per enkelrichtingsfietspad).

3) Oversteekbaarheid:

  • is afhankelijk van o.m. oversteeklengte, oversteeksnelheid en de te kruisen verkeersstromen
  • de wachttijd aan de oversteekplaatsen zonder verkeerslichten mag maximaal 15 seconden bedragen en de oversteekduur mag in principe niet méér dan 8 seconden bedragen. Is die tijd toch langer dan zijn maatregelen zoals het verkorten van de oversteeklengte (bv door de aanleg van een "middenberm" of "voetgangerseilandje") of bijkomende beveiliging van de oversteekplaats noodzakelijk.

4) Belevingswaarde van straten en pleinen, met o.m. het verschil tussen verblijfsruimte / verkeersruimte, de rol van parkeren, en de aanleg van groenvoorzieningen in straten en op pleinen.

5) Milieuhinder (geluid, luchtkwaliteit, trillingen); zie ook onze Buurtinfoavond van 29 januari 2014.

De 4 oplossingsrichtingen die Patrick Maes ziet zijn:

  • Een hiërarchisch wegensysteem, zoals vervat in het o.m. "Verkeersleefbaarheidsplan Omgeving Gent-Sint-Pieters" (Stad Gent, 2005, zie hier), gaande van (in dalende rangorde van veel naar geen doorgaand verkeer) "Primaire Weg" (in onze wijk: R4), over "Hoofdinvalsweg" (Vaerwyckweg), "Interne Ontsluitingsweg" (Snepkaai en Sint-Denijslaan deel tussen Vaerwyckweg en Voskenslaan), naar "Wijkverzamelweg" (overige deel St-Denijslaan, Musschestraat, Voskenslaan en Maaltebruggestraat(1) ) en ten slotte "Woonstraat" (alle andere straten).
  • Zone 30-maatregelen
  • Verkeerscirculatieve maatregelen
  • Knippen in het autonetwerk

Klik hier voor de slides van de presentatie.

(1) Patrick Maes stelt in vraag of de (smalle en behoorlijk bochtige) Maaltebruggestraat eigenlijk wel geschikt is als "Wijkverzamelweg".

Mobilteit(sproblematiek) nu en in de toekomst

Vervolgens bracht Ann Pisman (Tuinwijklaan) een overzicht van het verkeer in de woonwijk. Uit tellingen blijkt dat de verkeersintensiteit in o.m. de Tuinwijklaan, Leeuwerikstraat en de Maaltebruggestraat veel hoger is dan de maximum-richtwaarde voor woonstraten toestaat en een stijgende trend vertoont (met een lichte terugval na het heropenen van de Sterre).

In de Sint-Denijslaan(deel ten westen van de Vaerwyckweg) , die als wijkverzamelweg gecatalogeerd staat, is 80% van het verkeer doorgaand verkeer, dat dus niets met de wijk zelf te maken heeft. Dit veroorzaakt veel congestie- en verkeersveiligheidsproblemen. De heropening van het verkeersknooppunt "de Sterre" heeft ook daar niet voor de verhoopte mildering gezorgd.

Daarnaast zijn er tal van geplande ontwikkelingen binnen en rond onze woonbuurt die onvermijdelijk tot een verdere toename van de verkeersintensiteit zullen leiden (zie ook eerder artikel op onze website hier): verdichting van de bebouwing (en dus van de bewoning), hoogbouw langsheen de Fabiolalaan, uitbreiding van het wetenschapspark "Ardoyen", ontwikkeling van "The Loop" (waar o.a. het geplande "Outletcenter" volgens alle mobiliteitsrapporten dienaangaande grote verkeersstromen zal veroorzaken).

Klik hier voor de slides van de presentatie.

Groepsdiscussie

Het tweede deel van de avond, de groepsdiscussie, werd ingeleid door Myriam Dumortier (Poelsnepstraat), waarna alle aanwezigen -voorzien van gedetailleerde stads- en wijkkaarten, en met de mogelijkheid verkeersdeskundige Patrick Maes te raadplegen- zich in werkgroepjes verdeelden om zich te buigen over de opportuniteiten en bedreigingen inzake de verkeersveiligheid/verkeersleefbaarheid in onze woonwijk.
Afrondend werden de belangrijkste conclusies van elke discussiegroep plenair gebracht. Opvallend daarbij was de grote consensus over het feit

a) dat de toename van (zware) verkeersproblemen in onze woonwijk een realiteit is;

b) dat er (structurele) maatregelen nodig zijn om daaraan te verhelpen;

en c) deze verkeersmaatregelen er maximaal gericht op moeten zijn sluipverkeer uit de woonwijk weg te houden, omdat snelheidsremmende maatregelen (zoals bv. borden "Zone 30" of as-verschuivingen) op zich gewoonweg onvoldoende zijn.

De nota's van deze groepsdiscussies worden momenteel verwerkt tot één overzichtelijk synthesedocument, dat binnenkort hier op onze website vrij beschikbaar zal zijn.


Zie ook foto-reportage op onze Facebook-pagina: klik hier.

Pin It