Werkgroep Sint-Pieters-Buiten


Email:

Correspondentie adres: p/a Myriam Dumortier, Poelsnepstraat 29, 9000 Gent

 

Dit is de website van de Werkgroep Sint-Pieters-Buiten, een vrijwilligers-vereniging van buurtbewoners uit Sint-Pieters-Buiten aan de zuidzijde van het Gentse Sint-Pietersstation. De werkgroep Sint-Pieters-Buiten ressorteert onder vzw Natuurpunt Gent.

Ons Correspondentie adres is: p/a Myriam Dumortier, Poelsnepstraat 29, 9000 Gent 

Uw persoonsgegevens, onze verantwoordelijkheid

Op deze website en binnen de uitvoering van onze activiteit verzamelen we persoonsgegevens. Deze gegevens worden door onze vrijwilligers beheerd.

Bij een bezoek aan onze site bewaren we:

 • Uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website
 • Uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
 • Uw e-mailadres als u deelneemt aan discussieforums
 • Alle informatie met betrekking tot de pagina's die u op onze site geraadpleegd hebt
 • Alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld site-registratie)

Deze informatie wordt gebruikt

 • Om de inhoud van onze website te verbeteren
 • Om U op de hoogte te brengen van onze activiteiten, zo U daar toestemming voor gaf

Veiligheid

Als wij uw gegevens ontvangen of overdragen op onze website gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Hoe ons contacteren in verband met ons privacy beleid?

Wenst u te reageren op ons privacy beleid, dan kan u ons contacteren:

 • via e-mail:
 • per post: p/a Myriam Dumortier, Poelsnepstraat 29, 9000 Gent

Als u ons uw e-mailadres of postadres meedeelt en aangeeft dat wij u mogen contacteren, kan u periodieke mailings ontvangen van ons, met informatie over producten en diensten en opkomende evenementen. Als u dergelijke mailings niet meer wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.
Wij delen uw gegevens niet met commerciële partners.

Wenst U van geen enkel bedrijf nog mailings of telefonische oproepen wenst te ontvangen, contacteer dan de Robinson-lijst van het Belgisch Direct Marketing Verbond (online: www.robinsonlist.be, gratis telefoonnummer: 0800-91 886 of per post: BDMV, Robinson list, Buro&Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel)

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google").
Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.
Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Uw rechten

U heeft het recht:

 • om kosteloos kopie te ontvangen van uw persoonsgegevens die wij bewaren
 • om uw persoonsgegevens bij te werken of corrigeren
 • om uw persoonsgegevens uit onze databank te laten verwijderen, in zoverre er geen wettelijke bepalingen ons verplichten uw persoonsgegevens te bewaren
 

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u indienen bij:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 BRUSSEL
Tel. 02/274.48.00
Fax. 02/274.48.35

Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

We zijn een vrijwilligers-vereniging van buurtbewoners uit Sint-Pieters-Buiten, de wakkere woonwijk aan de zuidzijde van het Gentse Sint-Pietersstation, gelegen tussen Snepkaai, Ringvaart en Krijgslaan.

We zetten ons in voor het behoud van onze aangename en gastvrije buurt. We willen de belangen van de buurtbewoners behartigen, waar ze ook wonen, hoe ze ook stemmen en wie ze ook zijn. Samen staan we sterk voor onze wijk. Lees ons Buurtmanifest.

NatuurpuntDe Werkgroep Sint-Pieters-Buiten ressorteert onder vzw Natuurpunt Gent en is sinds het begin van de jaren '90 actief in de zuidelijke stationsomgeving. In de beginjaren was de aandacht vooral gericht op het behoud en het uitbreiden van de natuurwaarden in de buurt. Door de snel veranderende buurt en aangestuurd door het Project Gent-Sint-PIeters werd de Werkgroep enkele jaren geleden hersamengesteld en verruimde ook de focus van de werking. De laatste jaren kwamen we in de aandacht met onze thema's rond mobiliteit. We besteden ook veel aandacht aan ruimtelijke ordening en natuurbehoud en koesteren in het bijzonder het Natuurgebied Overmeers.

Tussen de ring rond Gent (R4) en het station Gent-Sint-Pieters ligt een stukje natuur van ongeveer 6.8ha: het Natuurpark Overmeers. Het is ingericht als een educatief natuurpark en is publiek toegankelijk.

Bij de herinrichting lag het accent op het herstellen van de oorspronkelijke natuurwaarden, het versterken van en het creëren van een grote variatie aan habitats voor inheemse plant- en diersoorten. De herinrichting kaderde in het masterplan "Project Gent Sint-Pieters". Het moet gezien worden als natuurcompensatie voor de aanleg van de Valentin Vaerwyckweg.

Bij de inrichting werden enkele bijzondere en waardevolle exotische bomen als relict bewaard: een wintergroene eik (kruising tussen mos- en kurkeik), de waarschijnlijk dikste sneeuw-eucalyptus van België en twee parasoldennen. Deze bomen voelen zich hier blijkbaar goed thuis. Door de vroeger opgehoopte grond af te graven werd de oorspronkelijke "laantjesstructuur" opnieuw zichtbaar en zal zich opnieuw de oorspronkelijke moerasvegetatie met ondermeer egelboterbloem, pinksterbloemen, grote egelskop en veel zeggesoorten kunnen vestigen. Van enkele van die soorten zitten trouwens nog levenskrachtige zaadjes in de bodem die kiemen. Op de "heuveltjes" groeien knotelzen. Je vindt hier knotelzen van meer dan 100 jaar oud. Het talud is beplant met inheemse boom- en struiksoorten zoals berk, eik, wilde rozen, sleedoorn, kamperfoelie.

De oevers van de vijver zijn minder steil zodat het makkelijk is voor wilde dieren om in en uit het water te gaan. Door e overgang tussen meer en minder waterrijke gebieden ontstaat een grotere diversiteit aan plantensoorten. Bij de ondiepe poelen in de educatieve zone kunnnen kinderen met de klas onder andere kikkers, salamanders en andere amfibieën observeren.

Doorheen het natuurpark is een verhard wandel- en fietspad aangelegd. Om natuurobservatie op een aangename manier mogelijk te maken, zijn er ook enkele rustzones voorzien met houten banken.

Het natuurpark is bereikbaar vanaf de Sint-Denijslaan, het fietspad langs de R4 en de Valentin Vaerwyckweg. Er zijn fietsrekken vlakbij de fietstunnel aan de Valentin Vaerwyckweg en in de Sint-Denijslaan.

Sint-Pietersabdij GentTot het eind van de achttiende eeuw was het gebied van onze wijk, een domein van ongeveer 900 hectare ten zuiden van de stadsomwalling, eigendom van de Sint-Pietersabdij. Omdat het buiten de stadsmuren lag werd dit gebied "Sint-Pieters-Buiten" of "Sint-Pieters nevens Gent" genoemd.

In de loop der jaren moest de agrarische bevolking van het gebied stilaan wijken voor de uitbreiding van de stad Gent. Met het oog op de wereldtentoonstelling van 1913 werd het Sint-Pietersstation gebouwd. De bouw van het station was bepalend voor verdere stedebouwkundige ontwikkeling. De prestigieuze verkaveling van het Miljoenenkwartier (1926) gaf aan onze wijk zijn huidige aanblik.

Het station Gent-Sint-Pieters

Bij de bouw van het Sint Pietersstation in 1908 kwam er heel veel bij kijken. Architect Louis Cloquet (1849-1920), kreeg opdracht tot het bouwen van een volwaardig en prestigieus stationsgebouw. Het Sint Pietersstation. De werken werden toevertrouwd aan de aannemers Van Herrewege en De Wilde en duurden van 1910 tot 1912. Tegelijkertijd kwamen de sporen op een verhoogde berm. Hierdoor vermeed men de talrijke gevaarlijke overwegen en kon men tegelijk een tracé realiseren dat de diverse waterlopen overbrugde. 
De foto's zijn leuk om ze te vergelijken met de huidige werkzaamheden van het station. Mankracht versus technisch vernuft.

(Bron: Gent-Geprent)

 

Onderstaande documenten kan je hier vrij downloaden:

 • Synthesedocument "Wijkcirculatieplan" (geactualiseerde versie dd. juli 2014), zoals tot stand gekomen tijdens het uitgebreid buurtparticipatietraject (zie hier)
 • Raamposter "Rij alsof je eigen kinderen hier wonen - Onze buurt dankt je !": 

          - Formaat A3 "Landscape(liggend)" / "Portrait (staand)"

          - Formaat A2 "Landscape (liggend)"

 • Raamposter "Rij alsof je eigen kinderen hier wonen - Onze wijk dankt je !":

          - Format A2 "Portrait (staand)"

 • Raamposter "Rij alsof je eigen kinderen hier wonen - De Werkgroep Sint-Pieters-Buiten dankt je !":

          - Formaat A3 "Landscape (liggend)" / "Portrait (staand)

          - Formaat A2 "Landscape (liggend)" / "Portrait (staand)"