Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

Op 24 juni verzamelden de buren zich voor de derde keer op rij om de verkeerscirculatie in de woonwijk Sint-Pieters-Buiten mee vorm te geven (zie hier). De slides van de inleidende presentaties vind je hier en hier. Aansluitend konden de aanwezigen zich verspreiden over een infomarkt om de voorstellen voor elk van de wijkdelen van onze buurt verder in detail bespreken. Alle aanvullingen en commentaren van de talrijk opgekomen buurtbewoners werden verwerkt in een geactualiseerd Synthesedocument, dat vrij kan worden gedownload hier.

Onze voorstellen werden daarin verder verfijnd in twee extra hoofdstukken (hoofdstukken 8 en 9). Voor de twee uiteinden van de Maaltebruggestraat werkten de bewoners nog verdere detaillering uit: klik hier en hier.

Uit de terplekke verzamelde Evaluatieformulieren (klik hier) bleek ook dat onze oproep om het voorgestelde verkeerscirculatieplan nu in de praktijk te brengen tijdens een proefproject op bijzonder grote bijval kan rekenen en vrijwel bij unanimiteit werd aangevraagd (klik hier).

Daarom roepen wij de Stad en de Vlaamse overheid nu op om nog voor het einde van de zomer een proefproject te lanceren met volgende ingrepen: klik hier. Na het proefproject wordt geëvalueerd in welke mate de ingrepen op lange termijn behouden kunnen blijven.

Nu is het aan de Stad om aan te tonen dat zij het meent met haar "Bestuursakkoord 2013-2018". Dat voorziet immers onder "Actiepunt 3.50": "Wanneer de vraag komt van een beduidende meerderheid van de buurtbewoners onderzoeken we hoe we die buurt autoluw kunnen maken (met enkel bestemmingsverkeer)".

Ons buurtparticipatieparcours ziet er ondertussen reeds uit als volgt:

- Op de eerste infoavond (29 januari 2014, klik hier) brachten we de huidige verkeerssituatie in kaart, zoomde gezondheidsspecialiste Jasmien Pauwels (Logo Gezond +) dieper in op de schadelijke gevolgen van gemotoriseerd verkeer voor onze gezondheid en reikte zij ons enkele algemene oplossingen aan. Daarna lanceerden we een open oproep om te weten te komen hoe buurtbewoners de huidige verkeersproblematiek zouden willen oplossen.

- In de aanloop naar onze tweede infoavond (27 maart, klik hier) bezorgden buurtbewoners ons een hele resem voorstellen voor oplossingen voor het sterk toegenomen (vracht- en sluip-)verkeer, onaangepaste rijsnelheden en het toenemende aantal verkeersonveilige situaties voor de "zwakke" weggebruikers in onze woonwijk.

- Op 27 maart schetste verkeersdeskundige Patrick Maes ons de impact van het verkeer op de leefbaarheid van de woonomgeving en mogelijke oplossingen en gaven wij een overzicht van de voorstellen die vanuit de buurt werden geformuleerd. De aanwezigen verdeelden zich aansluitend in werkgroepjes om zich tijdens groepsdiscussies te buigen over de oplossingen voor de verkeersveiligheid en -leefbaarheid in onze woonwijk. Het resultaat van al dat werk werd verwerkt tot één samenvattend Synthesedocument (zie hier)

- Dit Synthesedocument werd besproken met de Schepen voor Mobiliteit, het Mobiliteitsbedrijf en op 5 mei voorgesteld op de Klankbordgroep van het Project Gent Sint-Pieters (klik hier). Op 18 juni bracht het Mobiliteitsbedrijf daar de stand van zaken dienaangaande (zie hier).

 

Zie ook de foto-reportage op onze Facebook-pagina: klik hier en hier.

 

(Gepubliceerd op 28/07/14

Pin It