Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

Economische winstmaximalisatie gaat voor op ecologisch denken. De schaamte voorbij... 

2015 10 12   Verdwijnen biologisch waardevol gebied Redemptoristen

Update 27/10/20: De deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen sprak zich uit over het beroep van de vzw Redemptoristen: de omgevingsvergunning wordt ook in beroep geweigerd. Een terecht oordeel waarvan wij met tevredenheid acte nemen.

De vzw Redemptoristen Vlaanderen

diende dit voorjaar een aanvraag in bij de Stad Gent voor een wijziging van hun verkavelingsvergunning in wat men de Clemenspoort op de Overwale noemt. Men wou illegaal gekapte bomen regulariseren. En bovendien wou men de studentenaccommodatie uitbreiden in het belangrijke infiltratiegebied. Dat is het van oorsprong nat populierenbos dat nog steeds niet conform de voorwaarden in de vorige bouwvergunning is aangelegd. Deze voorwaarden werden opgelegd met het doel dit biologisch waardevol gebied te vrijwaren en toegankelijk te maken en zo een meerwaarde te geven voor de wijk. Voor meer details verwijzen we naar ons webartikel van 14 maart 2020.

Samen met tal van wijkbewoners tekenden wij protest aan en ook de Stad Gent kwam tot de vaststelling dat dit dossier erg hard rammelde. De Stad wees de aanvraag af. Geen Essers-dossier in Gent. Opgelegde voorwaarden moeten worden nageleefd en niet worden "aangepast".

De vzw Redemptoristen Vlaanderen wil echter doorduwen en ging deze zomer via haar advocatenkantoor tegen de beslissing van de Stad Gent in beroep.

Wij betreuren dit ten stelligste. Als lokale Werkgroep van Natuurpunt Gent schreven wij in mei reeds een onbeantwoorde mail aan de vzw Redemptoristen en de verschillende organisaties actief op de Clemenspoort.

We legden uit waarom we niet akkoord gaan met hun vraag tot wijziging van hun verkavelingsvergunning. We vroegen integendeel dat de illegaal gekapte bomen opnieuw zouden worden aangeplant. En toonden aan dat het infiltratiegebied belangrijk is als restgebied voor de natuur en voor de waterhuishouding van de ruimere buurt. De problemen met het water in hun eigen ondergrondse parking spreken trouwens voor zich.

We schreven bovendien: "De aanvraag toont ons opnieuw hoe weinig waarde natuur in het concept van de Redemptoristensite heeft en hoe economische belangen in de gehele ontwikkeling steeds voorgaan. Hoe meer gebouwen, hoe meer opbrengsten via vastgoed. Deze maximalisering van winsten door een maximum aan bouwprojecten zat reeds van in het begin in het masterplan. De nieuwe geplande vleugel voor studentenhuisvesting behoort daartoe en wordt nu simpelweg als een "logische voorzetting" van de betonnering van de site voorgesteld.

Als lokale Werkgroep van Natuurpunt Gent zijn we verbaasd hoe de waarde van natuur in het concept van deze site totaal ondergesneeuwd is in economisch denken. We zouden een christelijk concept op het masterplan verwachten dat de natuur als schepping beschouwt en het ecologisch denken als leidraad ziet.

We waren als Natuurpunt enkele jaren geleden aangenaam verrast met het pauselijk schrijven "Laudato Si", waarin paus Franciscus stelt dat de mens op een nieuwe manier moet omgaan met de schepping. Een omgang waarin de kwetsbaarheid en de beschermwaardigheid van de natuur en de schepping vooropstaat op haar exploitatie. De paus roept op tot "ecologische bekering" en tot een christelijk economisch denken bij het rentmeesterschap over de schepping, dat niet geïnspireerd is door geldzucht of winstmaximalisaties.

Helaas, deze visie vinden wij in niets terug in de ontwikkelingen van de Redemptoristensite tot Clemenspoort. In uw aanvraag stelt u botweg dat dit laatste stukje ongerept natuurgebied “geen maatschappelijke meerwaarde heeft".

De gehele bestaande verkaveling is nu al een letterlijke hotspot die door de zeer uitgestrekte totale verharding in de zomer sterk opwarmt en het omgekeerde is van een bouwproject dat gebaseerd is op de inzichten in het kader van adaptatie aan klimaatverandering.

De zone die jullie willen vernietigen, is bovendien een zone van “biologische en ecologisch waardevolle” kwaliteit, hetgeen gedocumenteerd is in het rapport van het Rotterdamse studiebureau KCAP ARCADIS Gedas (Zuidelijke Stationsomgeving Gent, mei 2004) en bekrachtigd door het collegebesluit van de Stad Gent van 1 juli 2004. De vorige vergunning bevatte de bijzondere voorwaarde dat tijdens de werken deze zone als zodanig zou beschermd worden door een hek, hetgeen nooit gebeurde. Integendeel, de populieren werden moedwillig geveld, er werd bouwzand gestockeerd, en er werden een bouwkraan en een werfkeet geplaatst. Dit heeft de bodem sterk gecompacteerd en de natuurwaarde aangetast. Ondertussen is deze natuur zich langzaam aan het herstellen en dat is een goede zaak. Maar in plaats van dit herstel - na moedwillige vernieling - respectvol toe te laten, wilt u dit laatste stuk biologisch en ecologisch waardevol natuur uitgommen vanuit een economische op winst gebaseerde realiteit van vastgoedmaximalisatie. Wanneer is genoeg genoeg?

In deze nieuwe aanvraag lijkt het er opnieuw op hoe het gehele concept van de Redemptoristensite als een buitenaards ruimteschip in onze wijk is geland en alles onder zich verschroeit. Dit zonder feeling voor het brede concept van de wijk. Het project vindt niet verwonderlijk moeilijk aansluiting bij onze dichtbevolkte woonwijk, ondanks alle flashy drukwerk dat druk gebust wordt. De boodschap van het inhoudelijke project botst daarvoor te vaak met haar stenen en koude uitstraling. Er zit een systeemfout in het bouwkundig concept en het gehele masterplan ten opzichte van de inhoudelijke bedoeling van het project. Waarbij we natuurlijk veronderstellen dat het doel van het project geen vastgoedproject, maar een pastoraal project is. Niet toch?

Wij willen jullie dan ook vragen om jullie aanvraag in te trekken en dat restje natuur terug te laten uitgroeien tot de biologische en ecologische waardevolle bijdrage die het vroeger had voor onze wijk en die het nu opnieuw kan krijgen, zoals opgelegd in de bijzondere voorwaarden van de vorige vergunning.

De flagrante bouwovertredingen in de vorige bouwfase, de ellenlange saga met de fuifkerk,... het heeft het imago van de Clemenspoort geen deugd gedaan. Het "Laudato Si" van de Kerk rijmt maar niet op "Clemenspoort". Maar dat zouden we toch mogen verwachten?

Laat dan ook deze laatste fase in het "masterplan" voor wat het is en neem vrede met wat al gebetonneerd werd en wat dit economisch opbrengt.

U doet er onze wijk én jullie project inhoudelijk en qua uitstraling een mooi en broodnodig cadeau mee."

We kregen géén enkele reactie van de vzw Redemptoristen op deze brief. In eigen huis beweerde de vzw dat het "om één groot misverstand" ging en dat men niet van plan was te bouwen, want het dossier ging niet om een bouwaanvraag. Dat klopt, want het gaat om een omgevingsvergunning die noodzakelijkerwijze een bouwvergunning vooraf gaat.

Maar in die aanvraag tot omgevingsvergunning staat wel letterlijk dat die aangevraagd wordt voor: "uitbreiden van lot 1 (en hierbij het verminderen van lot 5) voor het bijkomend realiseren van studentenwoningen en het opheffen van de onduidelijkheid mbt de overdrukzone". Nog meer: in de aanvraag staat het plan van de rooilijnen van die studentenvoorzieningen al getekend. Er worden zelfs schaduwstudies weergegeven van de nieuwe gebouwen. Waarom zou men die opmaken, als men toch niet van plan is een bouwaanvraag in te dienen?

Omgevingsvergunningen moeten binnen de 2 jaar worden uitgevoerd. Als de Redemptoristen niet van plan zouden zijn te bouwen - zoals ze beweren -, dan is deze gehele aanvraag voor de omgevingsvergunning een héél dure en volkomen nutteloze zaak.

Gezien ze deze omgevingsvergunning zelf aanvragen "voor het bijkomend realiseren van studentenwoningen", is er geen enkele twijfel over de intentie.

Uiteraard heeft de Werkgroep Sint-Pieters-Buiten bezwaar aangetekend tegen het beroep dat de vzw Redemptoristen heeft ingesteld tegen hun verworpen aanvraag tot verkavelingsvergunning. Wordt vervolgd...

 

Pin It