Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

WG SPB OpenbaarGroen UPDATE v1 08mei21 detail[de pdf-versie van dit webartikel kan je hier downloaden]

Om de woon- en leefkwaliteit in onze dichtbevolkte en -bebouwde wijk in stand te houden is een ruim aanbod openbaar buurtgroen essentieel. Op basis van deze kaart stellen we echter vast dat de huidige lokale groenvoorzieningen ontoereikend zijn. Het creëren van méér buurtparken en woongroen in onze wijk is daarom noodzakelijk.

Vijf jaar geleden brachten we onze vergroenings- en onthardingsvoorstellen voor Sint-Pieters-Buiten samen in één bevattelijk overzicht; aan de basis daarvan lag onze brief hierover aan Stad Gent.

Benieuwd hoever we intussen staan ? Wat hebben we al bereikt, waar werken we nog steeds aan en waar zien we nieuwe, bijkomende mogelijkheden ? Een overzicht:

1. Groen op Site “Redemptoristen” (Voskenslaan / Overwale): De beukendreef en omgeving aan de noordkant, intussen het Guido Moonspark genoemd, is veilig.

Redemptoristen Overwale RUPGroen2

Maar is er nog een 2de groenzone op diezelfde site: het voormalige natte populierenbos aan de zuidwestkant (“het infiltratiegebied” of “het moerasje”), en daar moeten we aandachtig over waken.

De door de Projectontwikkelaar gewenste regularisatie van de illegaal gekapte bomen op de Site Redemptoristen en de uitbreiding van de studentenaccommodatie in het moerasje hebben we kunnen tegenhouden, maar waakzaamheid blijft echter geboden.

Deze beide zones worden in het Ontwerp RUP “Groen” (blzn. 46-52) beschermd als groene ruimte. Wanneer het RUP Groen definitief goedgekeurd wordt, zijn beide zones veilig.

2. Doorgang naar Natuurgebied “Overmeers” vanuit de Voskenslaan, via Schoonmeersstraat over de terreinen van HoGent: GEREALISEERD. Doordat dit poortje open zal blijven wordt de bereikbaarheid van de “Overmeers” vanuit de Voskenslaan aanzienlijk groter. We kunnen nu zelfs via vele routes van de Voskenslaan naar de Overmeers, een grote verbetering !

3. Openstellen van de HoGent Campus “Schoonmeersen” (Voskenslaan) voor publiek gebruik, bv. als speel- en wandelruimte, waarbij de klemtoon ligt op rustig en recreatief mede-gebruik.

HO Gent Living Lab TopStand van zaken: in volle ontwikkeling. In 2019 richtte HoGent “Living Lab op om samen met studenten, medewerkers en buurtbewoners een bio-diverse en klimaatvriendelijke open campus in te richten. Op de Campus komen o.m. 2,5 voetbalvelden nieuwe bomen tussen R4 en Voskenslaan. Meer over dit Natuurbeheerplan lees je o.a. hier.

Contactgegevens vind je hier .

Ook deze zone met bestaand waardevol natuur en bos (samen met Site “Redemptoristen”: 7,38ha groot) wordt in het Ontwerp RUP “Groen” (blzn. 46-52) beschermd.

4. Van Mathildeplein naar Mathildepark ? Onze voorstellen voor méér kwalitatief buurtgroen op het Mathildeplein maakten we al een paar dozijn keer over aan Project Gent St-Pieters (PGSP) tijdens het zgn. participatie-traject, met o.m. Inspraak-momenten, Dialoogcafé’s (bv. 20/04/17) en Enquêtes. Ook het Initiatief “Ruimte voor Gent” en de “Actualisatie Masterplan PGSP Publieke Ruimte: Klimaatrobuuste Wijk“, dat de principes en krachtlijnen voor de ontwikkeling PGSP voor de komende decennia moet vorm geven, lieten we niet onbenut voorbijgaan.

Mathildeplein LuchtfotoDoor de aanhoudende vertragingen aan de vernieuwings- en uitbreidings- werken aan het Station (afwerking initieel voorzien voor 2015, gaandeweg 2020 - 2024 - nu 2027?) kon aan dit plein (dat tijdens de werken als werfkeet en voorlopige fietsstalling dienst doet) nog niet begonnen worden.

We pleiten er nog steeds voor om niet te wachten tot aan de laatste fase van de Stationswerken om dit plein in te richten, maar nu al werk te maken van groenaanleg, met speeltuin en/of speelfontein, grasveld en gelegenheid voor kleinschalige wekelijkse buurtmarkten (bv. ambachtsmarkt edm, vergelijkbaar met de wekelijkse Bio-markt op het Maria-Hendrika-plein), desnoods voorlopig op een gedeelte van het terrein.

En waarom niet ineens een Mathildepark in plaats van een -plein ?

5. Het Reigerspark, de voormalige “VLM”-site (Ganzendries-Reigerstraat-Hofmeierstraat-Hof Ter Mere) als buurtpark (ca.2000m²): zo goed als gerealiseerd.

VLM site luchtfotoHet werd een lang en intensief, maar succesvol traject: van Projectoproep, over het bedenken van een geschikte naam en de goedkeuring van die naam door de Gemeenteraad.

We wonnen het “Burgerbudgetproject”, stelden vele vragen, organiseerden drie Dialoogcafé’s (1 - 2 - 3), publiceerden een Album en kregen uiteindelijk groen licht.

In oktober 2020 was er de 1ste boomplanting, in november 2020 communiceerde Stad Gent over de grondoverdracht en de inrichting van het Reigerspark volgt in 2021.

Ook het Reigerpark is opgenomen in het Ontwerp RUP “Groen” (blzn. 86-90).

Reigerspark 08aug20Elke zondag in juli, augustus en september (van 14 tot 16 uur, als het niet regent) organiseren we er “Zomer in het Reigerspark” en er loopt ook een Mezenonderzoek.

Wanneer het in mei mooi weer wordt, beginnen we weer te mozaïeken. Heb je zin om mee te mozaïeken of samen een buurtactiviteit te organiseren in het Reigerspark, mail ons op:

In afwachting van de definitieve inrichting is het parkje nog niet publiek toegankelijk (behalve de ingangszone en tijdens buurtactiviteiten). De inrichting door Stad Gent, zoals uitgewerkt via ons burgerbudget, is voorzien voor het najaar 2021. Het neemt allemaal wat tijd in beslag. Eerst moest de grondoverdracht gefinaliseerd worden, vervolgens was er een vergunningsaanvraag nodig. Wanneer deze rond is zal de Stad de opdracht uitbesteden. Nog even geduld dus !

6. Herwaardering van het de Smet-de Naeyer-park en omgeving: dSdN Slide12het voorstel om -door het uitbreken van ca.1500m² asfaltvlakte aan beide “kop”-zijden van de Congreslaan- de 3 losse “groenschakels” te verbinden tot één aaneensluitend park van in totaal bijna 7 voetbalvelden groot  wordt gerealiseerd.

Woeringenstraat InspirerendToekomstbeeldBovendien wordt ook de ruime omgeving in dit herwaarderingsproject betrokken.

Op het kruispunt Vrijheidslaan-Krijgslaan zien we nog mogelijkheid tot aanzienlijke ontharding van het trottoir door het vervangen van de bestaande betontegels door stijlvolle groenperkjes, met behoud van het wandelcomfort en veilige zicht-assen voor alle weggebruikers.

Daarnaast lijkt ons ook de Pacificatielaan breed genoeg om aanzienlijk ingesnoerd te worden en grondig te ontharden, om op die manier meer groen- en waterinfiltratie-voorzieningen te kunnen aanleggen.

Naar analogie met de Clementinalaan kunnen o.m. in de Vaderlandstraat aanmoedigingspremies worden overwogen voor het veralgemeend herwaarderen van de particuliere voortuintjes, om op die manier verwaarlozing of inname door verharding en/of autostaanplaatsen ongedaan te maken.

7. Naar groene hoofdinvalswegen (Krijgslaan, Kortrijksesteenweg en Voskenslaan; voor St-Denijslaan: zie hieronder punt 8). We zijn van mening dat deze straten (“lanen” !) méér dan breed genoeg zijn om er een ruime afboording met stadsbomen te voorzien. Stad Gent hanteert nu voor elke straat die opnieuw aangelegd wordt een aftoetsingskader waarbij Comfort, Waterinfiltratie én Aanleg van Plant-/Boomvakken onderzocht wordt. De heraanleg met bomenrijen in de Clementinalaan, Elisabethlaan en Fabiolalaan kan in dit opzicht als na te volgen voorbeeld gelden (dit in tegenstelling tot de Voskenslaan, waar de herinrichting tussen 2001 en 2004 resulteerde in één troosteloze betonvlakte).

2015 10 25   Naar een groene Krijgslaan Kortrijksesteenweg Voskenslaan en Sint DenijslaanAfb. Krijgslaan: deze ruim 450-meter lange parkeerstroken (tussen Galglaan en Sterre) kunnen aan beide zijden van de rijweg door een brede bomenrij vervangen worden.

Stand van zaken: er bestaat bij de verschillende instanties (Krijgslaan en Kortrijksesteenweg zijn Gewestwegen) weliswaar oprechte belangstelling voor onze voorstellen, maar de uitvoering blijkt niet evident. Met de regelmaat van de klok blijven we betrokken overheden aan onze plannen herinneren. Ook het voorstel tot beduidende versmalling van de Krijgslaan (van 2x2 naar 2x1 rijvakken, waardoor er aanzienlijke oppervlakte groene ruimte bij kan komen) geniet bijval, maar botst op allerhande administratieve complicaties.

Parkeerstrook KortrijksesteenwegAfb: in de Kortrijksesteenweg is de “parkeerstrook” (o.m. ter hoogte van “De Zilversterre”) overduidelijk véél te smal. Waarom deze niet over de hele lengte gewoon vervangen door stijlvolle groenperkjes ? Met het oog op de verkeersveiligheid voor fietsers komt deze groenvoorziening daarbij wellicht best tussen fietspad en rijweg.

Voskenslaan GoogleStreetViewIn het kader van het “vergroenen” van de Voskenslaan konden wél al enkele deelprojecten worden gerealiseerd, o.m. ter hoogte van de Maaltebruggestraat (Afb). In 2016 identificeerden we tijdens een inspiratiewandeling talrijke stukjes overtollige verharding. We vernemen dat in 2022 de trambedding in de Voskenslaan wordt heraangelegd. Het lijkt ons aangewezen om dan een aantal van die mogelijke onthardingen te realiseren. De Voskenslaan moet aangepast worden aan klimaatverandering.

In de Kortijksesteenweg bevindt zich tussen de spoorweg en Sterre (een afstand van ruim 800meter) reeds 1 boomvak - misschien kunnen we daar al wat mee aanvangen ?

8. St-Denijslaan “West” (deel tussen Vaerwyckweg en Snepkaai): SDL GoogleStreetView Sept20203herstellen van het karakter als laan door over de hele lengte en aan beide zijden van de rijweg bomen te heraanplanten, en er ook -als snelheidsremmende maatregel- lokaal “groene” wegversmallingen aan te leggen door middel van bijkomende perkjes met bomen en/of plantenbakken.

Stand van zaken: St-Denijslaan blijft ook na de heraanleg in 2015 -met uitzondering van sporadische verkeersremmende ingrepen- helaas een racebaan. We blijven ons evenwel inzetten voor méér snelheidsbeperkende maatregelen en vooral: méér ontharding en méér buurtgroen.

9. “ ‘tReintjespark”:

SDL RUPGroende bestaande groenzone vanaf de “bocht” in de St-Denijslaan langsheen de spoorweg (3,4ha) wordt in het Ontwerp RUP “Groen” (blzn. 53-59) beschermd als groene ruimte. De kaalslag-drift van Infrabel intomen blijft er evenwel een aandachtspunt.

10. Verbeteren van de woon- en leefkwaliteit van de bewoners in de Dupuislaan/St-Denijslaan en omgeving door de aanleg van een verhoogde berm met groenscherm (bomen) als visuele en akoestische buffer ter hoogte van de intussen afgesloten op- en afrit met de R4.SDL GroenbermR4

Stand van zaken: nog niet gerealiseerd, maar we blijven er wel naar streven. Ook de opmerking mbt het voorzien van een fietsaansluiting met de R4 nemen we mee.

 

11. Uitbreiding van het “petanque”-pleintje aan de Stormvogelstraat door de groenzone langs één zijde uit te breiden: GEREALISEERD.

12. Maaltebruggestraat:

MaaltebruggestraatOok hier zien we mogelijkheden tot “ontharden” en “vergroenen”. Naast het aanleggen van straatgeveltuintjes en gevelslingers richtten we ons al bij herhaling tot de Stad met de gefundeerde vraag naar lokale ingrepen ter verbetering van de woonkwaliteit en de (verkeers)veiligheid, o.m. door het plaatsen van stijlvolle plantenbakken. We blijven deze vraag herhalen.

13. een nieuw parkje in de Maaltebruggestraat:

FietsendepotStadGentMaaltebruggestraatStad Gent heeft beslist haar Depots te centraliseren en daardoor komt op termijn het terrein van Stad Gent in de Maaltebruggestraat (waar zich nu het Fietsdepot bevindt) vrij.

Dit ca.10.000m2 groot perceel (Afb) is voor voetgangers en fietsers ook via de Voskenslaan bereikbaar.

Ook hier zien wij, complementair met de geplande inbreiding, veel mogelijkheden voor bijkomend buurtgroen.

14. Bijkomend groen op het kruispunt Poelsnepstraat-Ganzendries:

Poelsnepstraat huidig toekomstigIn 2016 beloofde Stad Gent ons een wegversmalling in de Ganzendries ter hoogte van het kruispunt met de Poelsnepstraat. We wachten geduldig tot de werf van het Lucernacollege klaar is, maar daarna willen we dit gerealiseerd zien. En we verwachten natuurlijk dat dit gepaard zal gaan met ontharding en groenaanleg.

 

15. Groene trambedding: van de grasbegroeiing tussen de tramsporen in de Kortrijksesteenweg (deel tussen St-Denijslaan en Ganzendries, ca. 300m; Afb links) komt maar weinig of niets terecht. De foto van de situatie in de Blaisantvest (rechts) laat zien dat een “groene” invulling wel degelijk tot de mogelijkheden behoort. Een oplossing ligt niet direct voor de hand: doordat VVM “De Lijn” over dit rijvak-voorbehouden-voor-trams ook haar bussen laat rijden, krijgt het gras er geen kans om te groeien … . We zijn ervan overtuigd dat een oplossing kan gevonden worden, die dan ook kan worden toegepast voor de trambedding in de St-Denijslaan (deel tussen Kortrijksesteenweg en Ganzendries/Mathildeplein: ca.300m).26juni20

16. Straatgeveltuintjes. Heel wat buurtbewoners hebben intussen al een geveltuintje aangelegd en we blijven ons inzetten voor het verder promoten van de aanleg ervan. Ook voor “groene” snelheidsremmende maatregelen en lokale wegversmallingen, in de vorm van perkjes met bomen of stijlvolle bloembakken zetten we ons in. We zijn ervan overtuigd dat er nog veel potentieel aanwezig is in onze woonwijk. Wil je graag zelf een handje uit de mouw steken ? Meer info en contactgegevens hier.

Daarnaast biedt Stad Gent onder de noemer “Hier bloeit de buurt” buurtbewoners de mogelijkheid een plantvak in eigen beheer te nemen.

UGent LivingLabStadsacademie CampusSterre 13Mar20Afb: ook UGent heeft een eigen “Living Lab/Stadsacademie” op Campus Sterre, en staat eveneens open voor de buurt.

17. Van “te verdichten binnengebieden” naar volkstuinen. We zijn ervan overtuigd dat er in onze buurt nog heel wat vraag is naar deze vorm van “stadslandbouw”.

Op de terreinen van de GO!/HoGent (Voskenslaan) is er nu reeds een permacultuur-initiatief “Het Drakennest” dat hierin een stimulerende rol wil spelen.

Hoveling 29Mar21Onze noordelijke Stationsburen van “De Hoveling” hebben intussen een prachtige buurtmoestuin langs de Fabiolalaan.

18. (her)Aanleggen van speelterreinen. Momenteel beschikt onze woonwijk over slechts één speeltuintje: in een afgelegen hoekje van de Flamingostraat. Dit speelpleintje grenst aan een verbinding tussen huizen en de Voskenslaan. Een doorgang zou de kinderen uit de Voskenslaan kunnen laten meegenieten van dit speelpleintje en zou hen bovendien een snellere verbinding geven met de Freinetschool in de Maaltebruggestraat. Deze "Trage Weg" via het speelpleintje zou tevens voor meer sociale controle en veiligheid zorgen op het speelpleintje.

Buurtbewoners zijn al jaren vragende partij naar méér speelruimte en daar zijn heel wat mogelijkheden voor, bijvoorbeeld:

- op de terreinen van de HoGent Campus Schoonmeersen (Voskenslaan)

- het “petanque”-pleintje in de Stormvogelstraat

- een speeltuin en/of speelfontein op het nieuw aan te leggen autovrije Mathildeplein.

MaaltebruggeparkWél komen er zeker al “Spelprikkels” in de nieuwe parkdelen aan beide “kop”-zijden van de Congreslaan (zie hierboven 6), en is ook volop speelgelegenheid in het vlakbij gelegen Lucas de heerestraat en Maaltebruggepark (Afb).

Bovendien heroveren we tijdens de vakantieperiodes de rijweg met Speelstraten.

19. Ook in het natuurgebied “Overmeers zijn we actief met o.m. Werkdagen, Dauwtochten, Plantenwandelingen en tijdens de “Gentsche Gruute Kuis”. Daar zullen we erover waken dat de boszone tussen het natuurpark en de St-Denijslaan behouden blijft!

Zie je nog meer mogelijkheden ? Heb je zin om mee je schouders te zetten onder de leefbaarheid en de woonkwaliteit van onze wijk ? Contacteer ons op:

Overmeers 27april21

 

Pin It