Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

De Paters Redemptoristen vroegen in 2013 een bestemmingswijziging aan voor hun ontwijde kerk. Ze wilden immers hun terreinen aan de Voskenslaan ontwikkelen binnen een groot masterplan waarin meerdere functies voorzien waren: een woonfunctie met een luxe-appartementenblok voor 35 eenheden dicht bij de Voskenslaan, enkele gebouwen voor de Redemptoristen zelf (een eigentijdse kerk, een eigentijds begijnhof en een sociaal project), en grote studentenblokken achteraan tegen de terreinen van de Hogeschool. In totaal betreft het maar liefst een 550-tal woningen en nieuwe inwoners (voornamelijk dus studenten). Het geheel met de titel "Een nieuw pastoraal project voor de Voskenslaan" moest de religieuze werking van de Redemptoristen in Gent opnieuw een duw geven.

Ook de oude kerk zou als seminarie- en congrescentrum een nieuwe functie krijgen. Er werd aanvankelijk voorzien in een ondergrondse parking bestaande uit twee lagen met maar liefst 200 parkeerplaatsen, later werd dit aantal tot 100 teruggebracht.

Alarmbelletjes

De aanvraag tot bestemmingswijziging van de kerk tot seminarie- en congrescentrum alarmeerde meteen de buren. Zij hadden reeds mogen proeven van onvergunde nachtelijke fuiven in de ontwijde kerk en wisten dus beter.

 Zelfs vóór de vergunningsaanvraag werd reeds op 30 mei 2013 proces-verbaal van vaststelling met staking der werken opgemaakt onder nummer 66.97.10051/13 voor de wederrechtelijke uitvoering van volgende werken. We citeren: "wijzigen van de hoofdfunctie van het gebouw van gemeenschapsvoorzieningen naar horeca, namelijk het kerkgebouw is ingericht en in gebruik als fuif- en evenementenzaal". Met andere woorden: de ware doelstelling was al duidelijk vóór de vraag tot bestemmingswijziging.

Ondanks de toen reeds begane overtredingen, het PV en alle informatie op de website van de aanvrager over de werkelijke doelstelling, werd de bestemmingswijziging door de Stad Gent goedgekeurd zonder extra relevante voorwaarden die fuiven moesten verhinderen.

Ondertussen is alles wat voorspeld werd door de 50 bezwaarschriften waar geworden: de kerk is een fuifzaal die zich ongegeneerd op haar website promoot voor fuiven, nightlife events en trouwfeesten. Het voornaamste doel van de exploitatie van de zaal, staat duidelijk op de website: http://altargent.be/ en https://foursquare.com/v/altar/51717357498ecaa68d9601e2/photos Tot voor kort stonden daar ook foto's op van fuiven, verklede nonnetjes en het altaar dat tot discobar werd omgebouwd. Maar die foto' s werden onlangs (toevallig?) verwijderd.

Die foto's op de site lieten géén enkel twijfel toe. Men zocht vruchteloos naar een foto van een serieus dag-evenement. De formele bestemmingswijziging was er slechts om de stad een rad voor de ogen te draaien bij de ontwijding van de kerk.

Overlast

Het resultaat is bekend: de buurtbewoners krijgen vaak te maken met nachtelijke overlast. Onmiddellijke buren klagen over geluidsoverlast van de te luide muziek die doorgaat tot in de vroege uurtjes. Er zijn af- en aanrijdende auto's, met getoeter ter afscheid, stoeproken en masse met luid pratende feestgangers, foutparkeren (wagens staan gewoon op het voetpad voor de kerk geparkeerd). Maar ook het volledig bezetten van alle bewonersparkeerplaatsen van de wijk en het parkeren op de Kiss&Ride zones, op de Cambio-parkeerplaatsen, op plantsoenen,... met 's nachts luid lachende, rokende en pratende zatlappen die hun auto zoeken en napraten onder de slaapkamerramen van de buurtbewoners.

Nochtans wonen over en naast de kerk (niet aan de kant van het Atheneum) heel wat buurtbewoners én bouwt men er meteen naast luxeappartementen die op de markt gebracht worden met de slogan "wonen in het park". Wellicht zou eerlijker zijn: "wonen naast een fuifzaal".

Hoe de vergunning ooit goedgekeurd kon worden, lijkt een mysterie. Maar we hebben daarbij toch bedenkingen. De stadsdiensten leken ons heel goedgelovig ;-)). Het PV van de reeds vastgestelde overtredingen werd genegeerd. En men vond het geloofwaardig dat in de verkavelingsaanvraag voor de deelnemers aan de wekelijkse misviering op zaterdagavond in de nieuwe vieringsruimte alleen al 56 parkeerplaatsen werden voorzien in de parking. In het planMOBER werd dit zelfs opgetrokken tot 74. Een héél dure wekelijkse misviering lijkt ons. Redelijk exclusief. Er was dan ook het vermoeden (dat in de afgewezen bezwaarschriften werd aangebracht) dat deze parking niet voor de wekelijkse misviering diende, maar voor grootschalige andere evenementen.

En grootschalige evenementen kwamen er. Het 'bal masqué' van de rechtenstudenten, fuiven, trouwfeesten,... Schepen Christophe Peeters beloofde de genodigden van zijn fuif Negenduust: "Een ongeziene avond vol oerdegelijke leute en ambiance in de ontwijde kerk 'Altar', die we met z'n allen zullen doen daveren op haar grondvesten! Is onze schepen van feestelijkheden Christophe Peeters hiermee wel akkoord? 't Zal wel zijn, want het is tenslotte zijn idee om nog eens stevig uit de bol te gaan zoals alleen de stropkes dat kunnen.", zie 
http://www.christophepeeters.be/site/?ID=5222 en  https://www.facebook.com/events/789347181160020/

Rook

Het document van de vergunde bestemmingswijzing is interessante lectuur. Daarin werden bouwwerken afgesproken die de bedoelde bestemmingswijziging tot congrescentrum zouden mogelijk maken, maar die NIET werden uitgevoerd. Dit wellicht omdat het echte doel geen congrescentrum is, maar een grote fuifzaal. Zo werden enkele zaken door de aanvrager beloofd en ook geloofd door de bevoegde ambtenaren. Zoals: "De voorgestelde functies van congres-, vormings- en evenementencentrum zijn niet tegenstrijdig met de oorspronkelijke bestemming en het sociaal-maatschappelijke karakter van de site. Intern worden de verschillende functies op een reversibele wijze van elkaar gescheiden door middel van beglaasde wanden en de verschillende ruimtes worden georganiseerd door een volume dat zich hoofdzakelijk situeert in de middenbeuk." (blz. 13) "Zowel in de nota bij de stedenbouwkundige aanvraag alsook uit de nieuwe indeling van de kerk blijkt dat de nadruk ligt op kleinschalige evenementen. Zo kunnen de aula's maximum 77 personen ontvangen en de leslokalen maximum 70 personen." (blz. 11)
Maar deze bouwplannen werden niet uitgevoerd. Er werden géén aula's gebouwd en zeker geen scheidingen in de ruimte die fuiven bemoeilijken. De exploitant van de fuifzaal vermeldt eerlijk op zijn website over de indeling van de ruimte en de massa volk die ze er kan ontvangen: "De bruikbare oppervlakte van de zaal telt 545 m2, met een extra bijhorende ruimte van 40 m2 die perfect kan dienen als cateringruimte, opslag etc..." "Betreffende het sanitair is door ALTAR voorzien in faciliteiten voor maximaal 600 personen." Duidelijk niet bedoeld voor de beloofde "kleinschalige evenementen" in kleine "aula's"...

En de vergunde bestemmingswijziging vermeldt tot 12-maal dat men alleen "kleinschalige evenementen" wil toelaten. Was dit slechts een rookgordijn? De Stad Gent geloofde alvast de beloftes: "er blijkt dat de nadruk ligt op kleinschalige evenementen" (blz. 2).

Hiermee wordt geen vergunning verleend voor een fuifzaal...

De Stad Gent behield in de vergunde bestemmingswijziging wel een slag om de arm. Daarom vermeldt ze: "Deze vergunning wordt verleend op basis van de aangeleverde plannen en bijhorende beschrijvende nota, met andere woorden als 'congres-, vormings en evenementenruimte'. Hiermee wordt geen vergunning verleend voor een fuifzaal." (blz.3) Ook de Paters Redemptoristen beloofden in de vergunning dat de kerk geen fuifzaal zou worden: "er wordt bovendien ook door pater Guido Moons benadrukt dat het geen café of discotheek wordt." (blz. 3).

De pers spreekt echter vandaag terecht over "de tot feestzaal omgebouwde kerk" (De Standaard, 30/05/2015) en "fuiven onder toezicht van de Heer" (De Streekkrant, 25/02/2015). De fuiven worden in de kerk als een "een collectieve heiligschennis" aangebracht (De Morgen, 15/06/2015) met als dresscode: "ondergoed of doorzichtig". Op de meeste fuiven lopen verklede nonnetjes rond. Het lijken ons interessante 'kleinschalige seminaries en congressen'.

Ondertussen blijft van de beloftes van de paters dus niet veel meer over. Er werd zelfs een symbolisch gouden kalf achter het altaar in de kerk gezet. Het altaar zelf (van de tot ALTAR Gent omgedoopte kerk) werd de tafel van de diskjockey (foto's daarvan op de website werden onlangs verwijderd).

Misleidende aanvraag?

Het lijkt dan ook dat bij de aanvraag tot bestemmingswijziging geen correcte informatie werd weergegeven. Dit noopte de bevoegde ambtenaren om foutieve conclusies te trekken in de stedenbouwkundige vergunning. Zoals: "Door de indeling in kleinere zalen is het duidelijk dat de voorgestelde inrichting niet meer in functie van een fuifzaal staat maar wel degelijk in functie van seminaries." (blz. 3); de realiteit is geheel anders geworden... De conclusies zijn daarom fout: "Mits de verschillende opmerkingen en bijzondere voorwaarden te respecteren brengt het voorstel de goede ruimtelijke ordening niet in het gedrang." (blz. 14)

Hoe ziet de toekomst er uit?

Het is duidelijk dat de vermelde opmerkingen in de vergunning helemaal niet werden gerespecteerd. De ingediende bestemmingswijziging was ons inzien misleidend en de vergunning is gebaseerd op foutieve informatie, doelstellingen, bouwplannen en beloftes. We drongen er dan ook aan bij de Stad Gent om haar verantwoordelijkheid te nemen.

Tijdens een overlegmoment met de Werkgroep Sint-Pieters-Buiten gaven de paters wel aan dat ze overlast door de huidige activiteiten "betreuren". Maar verder kwamen ze niet. Ze benadrukten dat het momenteel voor hen slechts om een tijdelijke invulling gaat, in afwachting van een nieuwe bestemming van de kerk. Wat die nieuwe bestemming zou worden, daar hadden ze nog geen idee van. Ze gaven expliciet aan dat ideeën welkom zijn.

Intussen bracht de exploitant van de zaal een melding (klasse 3, cfr indelingslijst VLAREM I) binnen bij de Stad Gent waarin “de exploitatie van een lokaal met elektronisch versterkte muziek beoogd wordt”. Duidelijker kon niet meer... Deze maal reageerde de Stad wel alert. De melding gaf aan dat het ging om het formaliseren van een reeds bestaande toestand, maar de Stad wees er op dat de bestemmingswijziging die bestaande toestand niet toestond. Daarom legde de Milieudienst, onder de bevoegdheid van schepen Tine Heyse, bijzondere voorwaarden op voor de exploitatie. Het komt er op neer dat de geluidsnormen binnen expliciet opgenomen werden als bijzondere voorwaarden. Deze normen zijn erg streng opgesteld, omdat anders niet kan worden voldaan aan de geluidsnormen voor buiten (’s nachts). De Stad schrijft in haar Besluit 14379/E/1: “In de praktijk laten de akoestische eigenschappen van het pand in de huidige vorm enkel achtergrondmuziek toe.” Een hoger geluidsniveau zou in de toekomst slechts kunnen bekomen worden na uitvoering van een akoestisch saneringsplan. Ook werd opgenomen dat tijdens het gebruik van de inrichting deuren en ramen steeds gesloten dienen te zijn. Wat natuurlijk tijdens een fuif of trouwfeest met binnen en buiten lopende mensen een moeilijke zaak is. Wat elektronisch versterkte muziek die het niveau achtergrondmuziek overstijgt (= fuifmuziek), onmogelijk maakt.

Een goede zaak, maar het valt nog te bezien hoe dit in de realiteit uitdraait. Buurtbewoners zijn alvast erg alert geworden door hun ervaringen van de voorbije jaren… Heel het dossier stelt ernstige vragen bij de herbestemming van kerken in Gent. Het 'nieuw pastoraal project Voskenslaan' toont alvast hoe het niet moet.

Noot:

We hebben een massa héél interessante en ondubbelzinnige foto's van het internet gehaald over de activiteiten in de zaal. Helaas zijn die toevallig allemaal op die sites verdwenen de voorbije maanden. We kunnen ze dus niet openbaar op onze website zetten.

Pin It