Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Principe 1: Alles en iedereen in de wijk blijft vlot bereikbaar, op elk moment en met alle vervoerswijzen: alles en iedereen heeft te allen tijde een vlotte verbinding met een wijkontsluitingsweg of een weg voor doorgaand verkeer, zowel te voet, als met de fiets, met het openbaar of collectief vervoer, als met de personenwagen. Speciale aandacht moet hierbij gaan naar bereikbaarheid voor hulpdiensten en nutsdiensten.

Stop-principePrincipe 2: STOP-principe: zoveel mogelijk Stappen, Trappen (fiets) en het Openbaar en collectief vervoer gebruiken; daarna pas de Personenwagen inzetten. Dit komt niet alleen de veiligheid en leefbaarheid ten goede, maar dit vermindert ook de uitstoot van CO2, fijn stof, stikstofoxiden en andere luchtverontreinigende stoffen.

Principe 3: Minder verkeer, maar ook meer groen en minder verharding: We geven prioriteit aan inrichtings- en circulatiemaatregelen die niet alleen de verkeersproblematiek in onze buurt oplossen maar ook zorgen voor minder verharding en meer groen. Daarbij wordt het schaarse resterende groen maximaal behouden, het openbaar domein onthard waar mogelijk, voorrang gegeven aan straatgroen (bomen- en struikenrijen, groenperkjes, enz.) als verkeersremmers, en ook in het algemeen meer straatgroen aangelegd.

Principe 4: Respect voor de wegenhiërarchie: Het "Verkeersleefbaarheidsplan Omgeving Sint-Pietersstation (VLP)" (Stad Gent, 2005) (Zie Voetnoot1) verdeelt de wegen in de woonwijk Sint-Pieters-Buiten hiërarchisch onder in verschillende categorieën, belangrijk voor de bepaling van snelheidsregimes, maatregelen voor verkeersveiligheid en hoofdfuncties van de weg:

1) (Stedelijke) Hoofdstraat: "Historische verbindingswegen tussen de deelgemeenten en het centrum van Gent, waarbij zich meestal een complexe menging van verschillende activiteiten (wonen, onderwijs, ambachten, handel) heeft gevestigd. Deze bevatten echter ook veel verkeer van plaatselijke aard": Kortrijksesteenweg (deel tussen "de Sterre" en de "Stadsboulevard" R40). Daarnaast zijn de Primaire weg (RSV) R4 en de Hoofdinvalswegen Vaerwyckweg en Krijgslaan wegen voor doorgaand verkeer.

2) Interne ontsluitingsweg: "Laterale verbindingswegen tussen de verschillende hoofdinvalswegen, waarbij een zekere menging van functies en activiteiten aanwezig is, zoals scholen en winkels, maar die ook een overwegend verblijfskarakter hebben": Snepkaai, Sint-Denijslaan (deel tussen Vaerwyckweg en Voskenslaan).

3) Wijkverzamelweg: "De stroomfunctie is er eerder van ondergeschikt belang", "op termijn alle in Zone 30": Voskenslaan, Maaltebruggestraat, A. Musschestraat en Sint-Denijslaan (met uitzondering van het deel tussen Vaerwyckweg en Voskenslaan).

4) Woonstraat: waar (blz. 8) "de verblijfsfunctie zondermeer" primeert, daarom ook afgebakend als Zone 30 "om de woonfunctie daar te versterken" (blz. 18): alle overige straten in onze woonwijk.

Opm: de klassering van de A. Musschestraat en de Maaltebruggestraat als wijkverzamelweg stellen wij in vraag. Het zijn smalle, dichtbevolkte straten die enkel geschikt zijn als woonstraat. In het Wijkverkeerscirculatieplan beschouwen wij die dan ook verder als woonstraat.

Het Wijkverkeerscirculatieplan Sint-Pieters-Buiten zoals vervat in het Synthesedocument kan vrij worden gedownload: klik hier.

Voetnoot1: Het "Verkeersleefbaarheidsplan Omgeving St-Pietersstation (VLP)" is vrij te downloaden: klik hier. Dit plan geeft een overzicht van de verkeersstromen en -problematieken in onze buurt anno 2005. In het document werd (toen al) melding gemaakt van ongewenst autoverkeer, dat "het verblijfsklimaat en de leefbaarheid" verstoort, in de volledige zone tussen Voskenslaan-Sterre-Krijgslaan-Musschestraat (blz. 11). De enige effectieve maatregel tegen het sluipverkeer in verblijfsgebieden is, volgens het Verkeersleefbaarheidsplan, het toepassen van circulatiemaatregelen, of het "knippen" van straten (blz. 16).

 

Bovenstaande tekst kan u ook als folder downloaden: klik hier

De poster "Rij alsof je eigen kinderen hier wonen" vindt u hier

Voor een overzicht van de aanverwante artikelen op onze website, klik hier

Neem ook deel aan de gedachtewisseling op onze Facebook-pagina: https://www.facebook.com/sintpietersbuiten

Pin It