Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

De plannen voor het Project Gent Sint Pieters werden volgens ideeën van vorige eeuw opgesteld: megalomaan, zonder rekening te houden met de impact op de omliggende wijken, het verkeer, het sociaal weefsel en met torens als fallus symbolen van macht en rijkdom. Het stadsbestuur heeft deze plannen gedurende de voorbije legislatuur niet bijgeschaafd. Intussen blijkt dat de afwerking van het station niet noch in tijd, noch architecturaal zal verlopen zoals gepland.

Naar een snelle afwerking van het Sint-Pietersstation?

Het Sint-Pietersstation en haar omgeving vormen al jarenlang een werf. We willen als buurt graag dat de werken worden uitgevoerd binnen een aanvaardbare termijn. De budgetbeperking voor het stationscomplex is niet noodzakelijk een slechte zaak, maar mag zeker niet leiden tot een langere uitvoeringstermijn. Hoe is het mogelijk dat Gent zo armoedig wordt bedeeld en zo zwak wordt verdedigd dat niemand nog durft aan te geven wanneer deze werf van de eeuw zal eindigen? Het is voor ons duidelijk dat Eurostation, als dochter van de NMBS, veel meer tijd en geld had voor het aanleggen van de grootste ondergrondse autoparking van de Benelux dan voor het vernieuwen van het drukste station van Vlaanderen.

Project Gent-Sint-Pieters op mensenmaat

Na meer dan 10 jaar aanmodderen moeten zo snel mogelijk structurele oplossingen komen om het Maria Hendrikaplein en het Koningin Mathildeplein terug overzichtelijk te maken en om de verschillende stromen van voetgangers, fietsers, auto’s, bussen en trams te leiden. Hierbij moet maximaal aandacht worden gegeven aan de zwakke weggebruikers.
De pleinen zouden moeten worden ontworpen als sociale hotspot, verkeersluw en met verbinding met de achterliggende wijken (Sint Denijslaan, Fabiolalaan). Plannen zouden vanop ooghoogte moeten worden gemaakt: hoe leven de mensen hier; wat zien ze en welke beleving hebben ze als ze door het projectgebied wandelen, fietsen,..? Er zou voldoende aandacht moeten zijn voor het comfort van de gebruikers van het gebied, bijvoorbeeld door windhinder en grote schaduwplekken te vermijden en duidelijke routes te voorzien voor voetgangers, fietsers,....
We vragen ook aanpassingen aan de Fabiolalaan ter hoogte van de school en plein(en). De fietsroute naar deze school moet veilig zijn. We vragen dat de Boentweg door het projectgebied wordt geschrapt en een fietsroute wordt voorzien langs de sporen.

Een burgerkabinet voor het Project Gent-Sint-Pieters

In het Bestuursakkoord 2013-2018 zijn er 5 bladzijden gewijd aan participatie, o.a. “Een stad op mensenmaat met leefbare buurten begint bij de betrokkenheid van de Gentenaars met hun omgeving en hun wijk. Het is daarom belangrijk de Gentenaars een stem te geven in de ontwikkeling van en de veranderingen binnen hun wijk. Dit vereist dat Gentenaars in het algemeen en buurtbewoners in het bijzonder van meet af aan betrokken zijn bij alle grote toekomstplannen voor de stad.” en “We willen de bestaande klankbordgroepen verder laten evolueren tot open buurtstuurgroepen waar debat mogelijk is tussen inwoners, ontwerpers en de betrokken ambtenaren vanaf de start van een project. We waken erover dat deze inspraakorganen de diversiteit in de wijk weerspiegelen. Stadsambtenaren worden extra gevormd om participatief te gaan werken.”

Na 5 jaar moeten we vaststellen dat deze passage dode letter bleef voor het Project Gent-Sint-Pieters. De plannen worden nog steeds tussen projectpartners en stadsdiensten voorbereid en zonder tussentijd gaat men van “sorry, maar alle plannen zijn nog veel te embryonaal voor overleg” naar “sorry, maar alles is al beslist”. Nochtans kan participatie een grote meerwaarde betekenen voor het project. De voorbije 15 jaar werd er veel eenzijdig geïnformeerd, maar er was geen mogelijkheid tot echte participatie. Vanuit de buurt willen we participeren. We vragen dat het Project Gent-Sint-Pieters in DIALOOG gaat met de werkgroepen Sint-Pieters-Buiten en Buitensporig en hen betrekt bij de opmaak van de plannen. We vragen om te luisteren naar onze suggesties, en ons feedback te bezorgen over wat ermee gebeurt. We willen een burgerkabinet voor het Project Gent-Sint-Pieters.

Project Gent-Sint-Pieters binnen de bouwvoorschriften

Door het besluit van de gemeenteraad van augustus 2014, dat de definitie van de Bruto Vloeroppervlakte aanpaste, is de gehele projectontwikkeling in het project Gent-Sint-Pieters minstens 20% groter dan oorspronkelijk bedoeld en hoger dan afgesproken. Het niet meetellen van terrassen, gangen en technische ruimten in de bruto vloeroppervlakte is niet conform met de huidige interpretatie van Bruto Vloer Oppervlakte in gewestelijke RUPs. Deze aanpassing ziet men ook: alle reeds gebouwde kantoren zijn groter en omvangrijker dan op de plannen voorzien.

We vragen om voor de volgende bouwplannen gebruik te maken van de juiste definitie van Bruto Vloer Oppervlakte en om de inrichtingsvoorschriften, onder meer over maximale bouwhoogte, van de bestemmingsplannen (met inbegrip van de technische verdieping) te respecteren. Bovendien willen we dat de bouwhoogte in zone C beperkt blijft tot wat in het bestuursakkoord is afgesproken en dat de bouwhoogte in deel B binnen de vier bouwlagen blijft. 
Ook voor het S-gebouw bestaat een gedetailleerd gemeentelijk RUP waarin maximale volumes en bouwhoogtes staan vastgelegd. We wensen dat dit RUP wordt gevolgd en dat op het gelijkvloers een programma wordt gerealiseerd dat aansluit bij de noden van reizigers en buren (zie vraag naar overdekte markt).

 

Lees ook:

 

Pin It