Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

[de pdf-versie van dit webartikel kan je hier downloaden]

Als we dieper graven in de “Actualisatie Masterplan”, doen we enkele opmerkelijke vaststellingen.

DeelgebiedenPGSP Masterplan2018

Over de achtergrond van deze publieke bevraging (“PGSP”, “Masterplan”, “Ontwerpteam” “Mobiliteitsscenario’s” etc) en onze bedenkingen bij de organisatie ervan, lees je hier.

Eerst het goede nieuws: nadat PGSP haar Informatiebundel met Mobiliteitsscenario’s off-line had gehaald (en wakkere buurtbewoners deze gelukkig op tijd hadden gedownload zodat ze integraal hier te raadplegen bleven), werd deze intussen terug on-line geplaatst. Dat vonden wij belangrijk en komt de transparantie ten goede.

“Alle details (…) in een informatiebundel”

Voor al wie de afgelopen 15 jaar de finesses van de aanslepende stationswerken niet heeft kunnen doorploegen, had PGSP een voorstel als voorbereiding op de “Publieke Bevraging Actualisatie Masterplan, Mobiliteit”: een foldertje (10 blzn), vol mooie plaatjes en kleurige tekeningetjes. Met als vermelding: “Alle details over de scenario’s worden uiteengezet in een informatiebundel. Het is belangrijk om eerst deze bundel door te nemen voor je deelneemt aan de workshop.” Even herhalen voor alle duidelijkheid:

  • “Alle details”
  • in één informatiebundel – verder geen dossier- of andere voorkennis vereist
  • enkel als je deelneemt aan de Workshop (= het on-line Gesprek op 24/06/20); dus niet eens bedoeld voor de deelnemers aan de on-line Enquête of het zgn. “Participatieforum”

… wat we evenwel niet in die Informatiebundel vonden:

Een eerste vaststelling is dat het projectgebied voor deze “Actualisatie” niet 100% samenvalt met het oorspronkelijke projectgebied PGSP (vergelijk bovenstaande Afb met onderstaande). Enerzijds wordt de studieopdracht uitgebreid met enkele zgn. “aanloopstraten” (Clementinalaan, Astridlaan, Elisabethlaan, kruispunt Albertlaan-Meersstraat, Boudewijnstraat); anderzijds worden de Vaerwyckweg (die speciaal voor PGSP werd aangelegd: de rechtstreekse aansluiting van PGSP op de R4 en de B402, de afrit van de E40. Capaciteit: 850 auto's per uur, per rijrichting) compleet buiten beschouwing gelaten. Dit wekt onvermijdelijk de indruk dat PGSP de verkeersproblemen die zij nota bene zelf veroorzaken, niet in vraag wensen te stellen.

Projectgebied Actualisatie Masterplan Mobiliteit PGSP 26juni20

Een tweede opmerkelijke vaststelling is dat de Studieopdracht van het Ontwerpteam véél uitgebreider is dan de luttele vragen tijdens de zgn. “Publieke Bevraging” aangeven.

Zoals in de Verslagen van de “Publieke Bevraging” (“de Enquête” en “de Workshop/het on-line Gesprek”) te lezen valt, werden slechts 4 vragen gesteld mbt onze woonwijk St-Pieters-Buiten (Administratief: “Stationsbuurt Zuid”); de overige 5 vragen hadden betrekking op de Rijsenbergwijk (Adm: “Stationsbuurt Noord”). Deze beperkte vraagstelling creëert de indruk daarmee de volledige Projectopdracht te omvatten. Lezen we echter "het Bestek” (dd. mei 2019) er op na, dan stellen we vast dat de Studieopdracht voor deze “Actualisatie Masterplan” véél ruimer is.

Enkele voorbeelden

Beperken we ons hier tot 4 voorbeelden uit “het Bestek” waar het in "de Informatiebundel", “de Enquête” of tijdens “de Workshop/het on-line Gesprek” niet over ging:

1) de Timicheg-tunnel (Bestek blz. 43) en meer bepaald de bijzonder problematische verkeersafwikkeling op het kruispunt met de Vaerwyckweg en de St-Denijslaan.

LichtenVaerwyckweg metOnderschrift

PGSP OndergrondseParking metOndertekstPro Memo: de Timicheg-tunnel werd speciaal voor PGSP aangelegd en geeft toegang tot de mega-parking onder het Station (2700 autostaanplaatsen), die verantwoordelijk is voor een “aanzuig-effect” van gemotoriseerd verkeer.

 

2) het “S-gebouw” (Mathildeplein). Het Bestek blz. 78 stelt uitdrukkelijk: “Wat is de impact van de in- en uitgangen van het S-gebouw, zowel mbt parkeren als andere verkeersstromen?

S gebouw Actualisatie Masterplan Mobiliteit PGSP blz46

TrageWegReigerstraat

 

3) “Trage Wegen”, en dan specifiek de doorsteek Mathildeplein-Reigerstraat (in “het Bestek” o.m. blzn. 60 en 86). Blz. 78 van “het Bestek” stelt zelfs expliciet de vraag “Welke buurtwegen zijn er nog en hoe wordt daar best mee omgegaan?

 

 

 

4) De herinrichting van het kruispunt StDenijslaan-Kortrijksesteenweg-Musschestraat (Bestek, blz. 63):

Kruispunt Kortrijksesteenweg StDenijslaan

 

We vinden het jammer dat dit alles niet in “de Informatiebundel”, “de Enquête” of tijdens “het Gesprek” aan bod kwam, alhoewel het nochtans wél deel uitmaakt van “het Bestek”.

Dit is een gemiste kans.

 

“(…) nog minstens 10 jaar werken”

Ook wat betreft de timing van de Stationswerken is “het Bestek” (mei 2019) verhelderend. Blz. 80 schrijft onomwonden: “Een belangrijk aspect waar de actualisatie van het masterplan publieke ruimte bijvoorbeeld een antwoord op moet bieden is de permanente tijdelijkheid waarin een project als Gent Sint-Pieters zich bevindt. Hoe kan een kwalitatieve publieke ruimte geboden worden, ondanks de vooruitzichten op nog minstens 10 jaar werken?

 

Pin It