Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

De Werkgroep heeft de plannen van de heraanleg ingekeken en heeft vervolgens een aantal bedenkingen geformuleerd in een bezwaarschrift. Op 10 juli 2014 verleende het College van Burgemeester en Schepenen een stedenbouwkundige vergunning voor de heraanleg. De meeste van onze bezwaarschriften werden weerlegd. Hierna wordt een overzichtje gegeven van enkele van onze bedenkingen die werden gemaakt in ons bezwaarschrift en de reactie van de Stad hierop.

Herstel van De Sint-Denijslaan als laan

Volgens van Dale is een laan een "weg, aan beide zijden met bomen beplant". De Werkgroep pleit ervoor om het karakter van de Sint-Denijslaan als laan te herstellen en dit door over de hele weg bomen heraan te planten aan weerszijden van de weg. Volgens de Stad is aanplant van bijkomende bomen niet mogelijk aangezien het grondpakket boven de riolering onvoldoende is.

De Werkgroep vraagt of niet kan worden onderzocht of aanplant niettemin mogelijk is, bijvoorbeeld door op de riolering een rubbermat te leggen, zodat deze niet wordt aangetast door de boomwortels. De heraanplant van bomen is van cruciaal belang als buffer voor de hoge hoeveelheid fijn stof in de wijk. Het systematisch aanplanten van bomen zal ook noodzakelijk zijn om de klimaatdoelstellingen van de Stad te helpen halen.

Wegversmallingen als snelheidsremmersfoto latem 2

Omdat er vaak zeer snel wordt gereden op de Sint-Denijslaan, vraagt de Werkgroep om lokale versmallingen van de rijweg aan te leggen, en dit door middel van perkjes met bomen, bloembakken of paaltjes. De Stad merkt op dat dit geen effectieve oplossing is, rekening houdend met het busverkeer langs de Sint-Denijslaan.

De Stad voorziet als enige oplossing rijbaankussens: in het antwoord op onze bezwaarschriften staat het als volgt: "enkel rijbaankussens (...) zijn effectieve snelheidsremmers op wegen met busverkeer". Verkeersplateaus of drempels worden tot een minimum beperkt, ook omwille van het busverkeer. Luidens de Stad zijn "drempels bovendien enkel attentie-verhogend ipv snelheidsremmend".

De Werkgroep vindt dit een nogal vreemd argument. Op andere plaatsen, waar ook busverkeer is, lijkt het zonder probleem te lukken om lokale wegversmallingen aan te brengen. De Werkgroep vraagt met aandrang, met het oog op verkeersveiligheid, om naast rijbaankussens en drempels, toch te voorzien in lokale wegversmallingen, door bomen, bloembakken of paaltjes te plaatsen.

Maximaal behoud van het waardevol iepenstruweel achter de kastanjebomen

Net voorbij de Timichegtunnel staat een rij kastanjebomen, met daarachter een biologisch bijzonder waardevol iepenstruweel (foto rechts). De aanleg van het fietspad wordt voorzien achter de kastanjebomen, waardoor een deel van het iepenstruweel zal worden aangetast. De keuze om dit achter de bomen aan te leggen staat in functie van het behoud van de bomen. De Werkgroep had als alternatief gesuggereerd om het fietspad aan te leggen op de parkeerstrook (zie foto hieronder links).

Deze suggestie werd door de Stad niet aanvaard. De Werkgroep vindt dit jammer: het voorstel om het fietspad aan te leggen op de parkeerstrook (die niet of nauwelijks wordt gebruikt en op 10 meter van de ingang van de megaparking ligt en dus niet nodig is), zou er voor zorgen dat zowel de kastanjebomen als het iepenstruweel kunnen worden gevrijwaard. Bovendien bevindt het bestaande fietspad even verder op (deel tussen de Roosakker en de bocht op de Sint-Denijslaan aan de kant van de spoorwegberm) zich eveneens vóór de bomenrij (foto hieronder rechts).Fietspad aan straatkantSDL

Verkeersremmende maatregelen worden gewoon verwijderd tussen Voskenslaan en Timichetunnel

Ook in dit deel van de straat, dat nochtans uitdrukkelijk Zone 30 is, wordt nu al erg snel gereden. Automobilisten trekken er hard op. De huidige verkeersdrempel werkt snelheidsverlagend. Toch wil men absoluut deze verkeersdrempel verwijderen. Meermaals heeft de Werkgroep Sint-Pieters-Buiten er op aangedrongen deze verkeersdrempel te behouden (bij overlegmomenten, op een presentatie op de Klankbordgroep van het Project Gent-Sint-Pieters, ... ). Een bewonersbevraging door de Werkgroep (die aan de Klankbordgroep van het Project Gent-Sint-Pieters werd doorgespeeld) bevestigde deze uitdrukkelijke breed gedragen bewonersvraag. Toch werd een bouwaanvraag ingediend om de huidige drempel te verwijderen (omdat hij te hoog zou zijn) en wordt hij helemaal niet vervangen (door een geschikter exemplaar).

We stonden er op (zoals tot nu toe steeds consequent gevraagd) om de verkeersdrempel slechts te vervangen door één die wel geschikt is. Zoals die er ook voorzien zijn in de bouwaanvraag voor andere delen van de Sint-Denijslaan. Zo wordt tegemoet gekomen aan een duidelijke vraag en verzuchting van de bewoners bij een heel concrete en erg vaak gecommuniceerde problematiek.

Deze vraag werd helaas (zonder opgave van reden) niet weerhouden. In dit deel van de straat wordt dus de laatste verkeerremmende maatregel gewoon verwijderd. Dit terwijl de hele buurt net snakt naar veiliger verkeer.

 

De plannen zijn terug te vinden op de Officiële website van Stad Gent:

 

Neem ook deel aan de gedachtewisseling op onze Facebook-pagina: https://www.facebook.com/sintpietersbuiten

Pin It